چکیده گسترش تعداد و نقش سازمان¬های بین¬المللی در روابط بین الملل، سبب توسعۀ نظام حقوقی حاکم بر آنها شد تا جایی که حقوق معاهدات و مسئولیت سازمان های بین المللی تدوین و توسعه یافت. توسعۀ این نظام حقوقی، مستلزم تکامل روش‌های حقوقی حل و فصل اختلافات است. مقالۀ حاضر با

۱۹ اردیبهشت , ۱۳۹۷ بازدید: 69 دسته: قیمت: 12000 تومان مشاهده و خرید

چکیده تروریسم دولتی، از ابزار های مهم در استراتژی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا است. این حالی است که این کشور تمایل دارد خودش را به عنوان قطب آزادی، دموکراسی و حقوق بشر بنامد و با همراه کردن نظام بین الملل با اهداف آزادی خواهانه خود دست به تروریسم دولتی

۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷ بازدید: 91 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده محجورین، به علت ناتوانی در اداره و تـنمیه‌ اموالشان‌، از طرقی مورد حمایت قرار گرفته است، آنها از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند، تصرف آنها در اموال و حقوق مالی‌ باطل‌ یا غیر نافذ است و از‌ طرفی‌ اداره و تنمیه اموال محجورین و تأمین

۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷ بازدید: 95 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده در حـمایت از حقوق شهروندی، به فعالیت های مؤثر و مفید کمیسیون حقوق بشر اسـلامی، دیوان عـدالت اداری، سـازمان بازرسی کل کشور و همچنین کمیسیون اصل۹۰ مجلس و تأسیس یک نهاد‌ ملی‌ (ماده ۹۹ قانون شهروندی) که وظیفه آن آموزش و تـرویج ‌ ‌حـقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و

۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷ بازدید: 93 دسته: قیمت: 13000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده اصل اولی هنگام بروز شک در بقای زوجیت ـبه جهت وجود عیبی قبل از عقد، در زن یا مردـ استصحاب لزوم است، ولی ادله لفظی مانند روایات تدلیس و لاضرر و غیره مانع جریان این اصل می‌گردند. روایات تدلیس در موارد صدق عرفی تدلیس و قاعده لاضرر در تمامی

۲۸ فروردین , ۱۳۹۷ بازدید: 122 دسته: قیمت: 15000 تومان 13000 تومان مشاهده و خرید

چکیده فسخ از جمله علت‌های انحلال نکاح می‌باشد که یکی از اسباب قانونی آن عیوب‌ جسمانی موجود در هریک از زوجین است.قانون‌گذار در تصویب مقررات قانون مدنی‌ در باب عیوب مجوز فسخ نکاح ضمن مراجعه به فقه شیعه در تعیین مصادیق عیوب‌ مختص هریک از زن و مرد نظامی را

۱۵ اسفند , ۱۳۹۶ بازدید: 153 دسته: قیمت: 12000 تومان 9000 تومان مشاهده و خرید

چکیده جذب سرمایه‌گذاری خارجی در گروی استقرار امنیت حقوقی برای سرمایه‌گذار خارجی در کشور میزبان و مهم‌ترین جزء آن جبران عادلانه خسارات ناشی از سلب از این گونه سرمایه‌گذاران است. هم‌چنان‌که در هر دعوایی معمولا دو گونه استدلال به فرا خور منافع هر یک از طرفین دیده می‌شود. در جبران

۱۳ اسفند , ۱۳۹۶ بازدید: 161 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ در آن ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺎرﺟﯽ وﺟﻮد دارد ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺑﺮ آن ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﺎرض

۱۳ اسفند , ۱۳۹۶ بازدید: 176 دسته: قیمت: 13000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم های یک جانبه و غیر انسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران، واژه جدید (اقتصاد مقاومتی) به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصادی کشورمان مورد

۱۳ اسفند , ۱۳۹۶ بازدید: 192 دسته: قیمت: 55000 تومان 39000 تومان مشاهده و خرید

چکیده توسعه‌ی یادگیری سازمانی به‌وجود شرایط و زمینه‌ای‌ مناسب نیاز دارد. در این میان، نقش عوامل انـسانی‌اجتماعی در ایجاد سازمان یادگیرنده‌ بسیار تعیین-کننده است‌. شناخت‌ بهتر نقش رهبری و رهبری تـسهیل¬کننده‌ی یادگیری سازمانی می¬تواند بـه ایـجاد آمادگی لازم برای توسعه‌ی سازمان یادگیرنده کمک کند. از این‌رو، در پژوهش حاضر به

۱۳ اسفند , ۱۳۹۶ بازدید: 150 دسته: قیمت: 15000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید