فهرست مطالب مقدمه ۲ حقوق ارث همسر زنده ۳ الف-سهم الارث همسر زنده ۳ پانوشت‌ها: ۱۱ مقدمه: حقوق ارث به عنوان شاخه‌اى از‌ حقوق خصوصى،داراى سابقه‌ى بسیارى نسبت به سـایر شاخه‌ها و گرایشهاى حقوق خصوصى است‌،و این سابقه بیانگر اهمیت‌ قابل‌ توجه اقتصادى و سیاسى حـقوق ارث است.این اهمیت،ناشى از

27 نوامبر , 2020 بازدید: 74 دسته: قیمت: 9000 تومان 8000 تومان مشاهده و خرید

چکیده پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت بازمیگردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است . علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی خلاصه میشود : ۱ ) سرعت ، ۲ ) سهولت و ۳ ) امنیت روابط تجارتی .به عبارت دیگر چون

27 نوامبر , 2020 بازدید: 89 دسته: قیمت: 34000 تومان مشاهده و خرید

چکیده در طول تاریخ قانونگذاری ایران، واژهی قاچاق در معانی مختلفی به کار رفته است. ابتدا واژهی قاچاق معادل فعل یا ترک فعلی بود که منجر به نادیده انگاشتن کلیه عوارض، مالیات ها و یا نقض حیطه های انحصاری دولت بود ولی به مرور زمان این واژه معطوف به قاچاق

27 نوامبر , 2020 بازدید: 48 دسته: قیمت: 20000 تومان 16000 تومان مشاهده و خرید

چکیده: قتل های ناموسی به کشته شدن زنی در خانواده خویش و به دست مردان خویشاوند خود اطلاق می شود. این زنان به علت ننگین کردن شرافت خانواده شود مجازات می شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی به تجاوز جنسی

27 نوامبر , 2020 بازدید: 64 دسته: قیمت: 12000 تومان 11000 تومان مشاهده و خرید

چکیده ۳ مقدمه ۴ برای جلوگیری از بیمار شدن چه کاری می توانم انجام دهم؟ ۵ آیا باید ماسک بپوشم؟ ۵ آیا می توانم مسافرت کنم؟ ۶ چگونه می توانم از خود و همکلاسیهایم محافظت کنم؟ ۷ چگونه می توانم در برابر یک بیماری همه گیر جهانی آمادگی بگیرم؟ ۹

27 نوامبر , 2020 بازدید: 101 دسته: , قیمت: 19000 تومان مشاهده و خرید

ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی را در اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻢ ﻣﯿﮑﺮو اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ، ﺑﻮﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﻣﺤﯿﻂ، ﻋﻤﻠﯿﺎت، رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ

11 نوامبر , 2020 بازدید: 96 قیمت: 17000 تومان مشاهده و خرید

چکیده وجه مشترک همه تعاریف وندالیسم در کارکرد منفی این پدیده و مذموم بودن آن در همه فرهنگ‌هاست و این نکوهیده بودن به حدی می‌رسد که برخی صاحب‌نظران، وندال‌ها را دشمنان آشکار جامعه و عمل آنها را نهایت گستاخی در رفتارها و تلقی‌ها دانسته‌اند و کشورها نیز سعی کرده اند

28 اکتبر , 2020 بازدید: 84 قیمت: 15000 تومان 14000 تومان مشاهده و خرید

چکیده «مَن مَلَک» یک قاعده فقهی مستقل می باشد. مطابق این قاعده، هرکس که قدرت تسلط و تصرف در یک شیء را داشته باشد، اختیار اقرار نسبت به آن را هم دارد. توسط این قاعده، هم اقرار فرد به نفع خودش نافذ و هم اینکه، اقرار صبی، معتبر می شود.

28 اکتبر , 2020 بازدید: 116 دسته: قیمت: 40000 تومان مشاهده و خرید

چکیده ماده ی ۱۲ قانون صدور چک، به صادر کنندهی چک این اجازه را می دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیهی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آنها، حسب مورد سبب

28 اکتبر , 2020 بازدید: 93 دسته: قیمت: 15000 تومان 14000 تومان مشاهده و خرید

چکیده بحث ما راجع به تحول حقوق بین المللی کار در دهه اخیر و تاثیر آن بر حقوق داخلی است. لازم است در مقدمه نقش حقوق بین الملل و مراحل تحول آن را خیلی کوتاه بررسی کنیم. در معنای نسبتا گسترده حقوق بین المللی کار را می توان برگرفته از

28 اکتبر , 2020 بازدید: 139 دسته: قیمت: 25000 تومان 19000 تومان مشاهده و خرید