چکیده خورشید کره ای به قطر تقریبی ۱٫۳۹*۱۰۶ کیلومتر میباشد که در فاصله متوسط ۱٫۴۹*۱۰۸ کیلومتری زمین قرارگرفته است.این کره که عمدتا از هیدروژن تشکیل شده است و یک راکتور طبیعی هسته ای بزرگ میباشدکه روزانه حدود ۳۵۰ میلیارد تن از جرمش براثرگداخت هسته ای به انرژی تبدیل میشود.بیرونی ترین

20 ژانویه , 2020 بازدید: 85 دسته: قیمت: 6500 تومان مشاهده و خرید

چکیده توبه یکی از عوامل بازگشت به سوی خدا است که علاوه بر آثار اخروی در مواردی موجب سقوط مجازات ها می شود. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در یک رویکرد تحسین برانگیز و در تبعیت از منابع شرعی، تأسیس توبه را به عنوان یکی از قواعد حقوق جزای عمومی مطرح

18 ژانویه , 2020 بازدید: 145 دسته: قیمت: 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده در حقوق ایران ، سیاست جنایی افتراقی حاکم بر قلمرو رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، به نظام مسولیت ناشی از آن نیز سرایت کرده و وضعیت ویژه ای پدید آورده است . مقاله حاضر با تحلیل این نظام ، واکنش های تعیین شده برای این دسته از جرایم را بررسی

12 ژانویه , 2020 بازدید: 121 دسته: قیمت: 13000 تومان مشاهده و خرید

فهرست مطالب چکیده ۵ مقدمه : ۶ بیان مسئله ۶ تبین ضرورت و اهمیت موضوع : ۸ یک دوره درس پژوهی ۸ برنامه ریزی درس پژوهشی : ۹ اهداف کلی : ۹ هدف درس پژوهی : ۹ حیطه عاطفی : ۹ ویژگی های طرح درس ( سناریو ) ۱۰ زمان

12 ژانویه , 2020 بازدید: 80 دسته: , قیمت: 4000 تومان مشاهده و خرید

اکسل گروه آموزشی حسابداری کارشناس حرفه ای حسابداری مالی پروژه مالی حسابداری عنوان پروژه: شرکت خدماتی رهگشای استاد: نگارنده: نیم سال دوم ۱۳۹۶-۱۳۹۷ مقدمه : حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل

12 ژانویه , 2020 بازدید: 159 دسته: قیمت: 35000 تومان مشاهده و خرید

پیشگفتار : هنگام پیدایش هستی و جهان آفرینش همراه با خلقت مخلوقات گوناگون و تکوین دنیای زیستی و مادی به همراه خرد، اراده خداوند خلاق را در خلقت آدمی آبستن بود. پس از خلقت این موجود ناشناخته روی زمین، که هنوز هم بسیاری از نقاط قوت وضعف او نامعلوم است،

6 ژانویه , 2020 بازدید: 122 دسته: قیمت: 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تکوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می‏کند. در قرآن کریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح»

5 ژانویه , 2020 بازدید: 208 دسته: قیمت: 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به

1 ژانویه , 2020 بازدید: 176 دسته: , قیمت: 3000 تومان مشاهده و خرید

اکسل و وورد گروه آموزشی حسابداری کارشناس حرفه ای حسابداری مالی پروژه مالی حسابداری عنوان پروژه: شرکت خدماتی یاران استاد: نگارنده: نیم سال دوم ۱۳۹۶-۱۳۹۷ مقدمه : حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت

31 دسامبر , 2019 بازدید: 177 دسته: قیمت: 35000 تومان مشاهده و خرید

اکسل و وورد گروه آموزشی حسابداری کارشناس حرفه ای حسابداری مالی پروژه مالی حسابداری عنوان پروژه: شرکت خدماتی رضوان استاد: نگارنده: نیم سال دوم ۱۳۹۶-۱۳۹۷ مقدمه : حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت

31 دسامبر , 2019 بازدید: 213 دسته: قیمت: 35000 تومان مشاهده و خرید