مقدمه آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه¬گذاری می کنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آن¬ها به اطلاعات مهم، اطلاعیه¬هایی است که از جانب شرکت ها منتشر می¬شود. در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران به

۱۷ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 705 دسته: قیمت: 7000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه در جهان کنونی که دوره تحـولات لجـام گسـیخته و بـه قـول تـافلر دوره جابجـایی قـدرت مـی باشـد بحـث مدیریت سرمایه فکری و داراییهای نا ملموس سـازمان هـا بعـد از موضـوعات مهندسـی مجـدد ( دهـه ۸۰ ) و مدیریت کیفیت فراگیر( دهه ۹۰) به عنوان پدیده ای مهم، به صورت

۱۷ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 785 دسته: قیمت: 19000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه به نام خدای حسابگر ،‌حسابساز ،‌حسابرس و حسابدارِ زمین و آسمان و هر آنچه در اوست. هم او که افتتاحیه و اختتامیه همه حسابها و کتابهاست . ترازش همیشه موزون است و موجودیهایش همیشه در فزون . مطالبات مشکوک الوصولی ندارد چه اینکه کسی از قدرت لایزال او نمیتواند

۱۷ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 889 دسته: قیمت: 19000 تومان مشاهده و خرید

چکیده رهایی از درآمدهای پر نوسان و غیر قابل اطمینان حاصل از فروش نفت خام و تامین مالی بودجه دولت از طریق درآمدهای مالیاتی یکی از اهداف کلیدی نظام مالیاتی کشور می باشد. نگاهی گذرا به عملکرد نظام مالیاتی کشور طی سالهای گذشته نشان می دهد با وجود اقدامات مهم

۱۷ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 755 دسته: قیمت: 19000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه پس از جنگ جهانی دوم بنا به دلایل متعدد بسیاری از کشورها درصدد اصلاح ساختار مالیاتی خود بر آمدند. در این میان مالیات بر ارزش افزوده در دو دهه ی گذشته به عنوان یک روش جدید مطرح شده و به لحاظ ویژگی های انعطاف پذیری که دارد مورد توجه

۱۷ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 790 دسته: قیمت: 19000 تومان 15000 تومان مشاهده و خرید

توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و نفوذ آن به مؤسسات مالی جهان روش های بانکداری را متحول کرده به طوری که طی چند دهه اخیر رایانه و نرم افزار جایگزین انسان و کاغذ شده است. توسعه صنعت انفورماتیک موجب ایجاد تغییرات عمده ای در شکل پول و سیستم خدمات

۱۷ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 757 دسته: قیمت: 15000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه ۸ فصل اول – پیشینه تاریخی، مفهوم و مبنای وقف مبحث اول – پیشینه تاریخی ۱۲ مبحث دوم- مفهوم وقف ۱۷ گفتار اول- مفهوم لغوی ۱۷ گفتار دوم- مفهوم اصطلاحی ۱۸ بند اول – تعریف وقف از دیدگاه فقه عامه ۱۹ بند دوم- تعریف وقف از دیدگاه فقه امامیه

۱۵ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 680 دسته: قیمت: 45000 تومان مشاهده و خرید

  چکیده : گرچه، مفهوم تفسیر و تعدیل روشن است و هر یک باید در جای اجرا شود، ولی گاه ممکن است دادرس در پوشش تعدیل، دست به تفسیر بزند.پیام این مقاله آن است که مفاهیم مذکور استقلال دارند به طور طبیعی باید هریک در جای خود اعمال گردد و

۱۵ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 681 دسته: قیمت: 19000 تومان 14000 تومان مشاهده و خرید

عواملی که ممکن است موجب اختلاف گردیده و ضرورت تفسیر را ایجاب نماید، مواردی همچون عدم ثبت و ضبط توافقات، صریح نبودن (ابهام) قرارداد، تعارض عبارات و سکوت متعاملین می باشند، و ما را ناگزیر به تفسیر قرارداد می کند. مقدمه فصل اول- کلیات و مفاهیم مبحث اول – مفهوم

۱۵ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 891 دسته: قیمت: 45000 تومان مشاهده و خرید

چکیده ۱ مقدمه ۲ الف- بیان مسأله ۲ ب- سئوالات تحقیق ۳ ج- پیشینه تحقیق ۴ د- فرضیه¬های تحقیق ۵ هـ- اهداف تحقیق ۵ و- جنبه نوآوری در تحقیق ۵ ز- روش تحقیق ۵ ح- ابزار تحقیق ۵ ط- سامان¬دهی تحقیق ۶ فصل اول- مفهوم و ماهیت حقوقی مذاکرات پیش¬قراردادی

۱۱ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 906 دسته: قیمت: 45000 تومان مشاهده و خرید