چکیده رهایی از درآمدهای پر نوسان و غیر قابل اطمینان حاصل از فروش نفت خام و تامین مالی بودجه دولت از طریق درآمدهای مالیاتی یکی از اهداف کلیدی نظام مالیاتی کشور می باشد. نگاهی گذرا به عملکرد نظام مالیاتی کشور طی سالهای گذشته نشان می دهد با وجود اقدامات مهم

۱۷ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 692 دسته: قیمت: 19000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه پس از جنگ جهانی دوم بنا به دلایل متعدد بسیاری از کشورها درصدد اصلاح ساختار مالیاتی خود بر آمدند. در این میان مالیات بر ارزش افزوده در دو دهه ی گذشته به عنوان یک روش جدید مطرح شده و به لحاظ ویژگی های انعطاف پذیری که دارد مورد توجه

۱۷ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 704 دسته: قیمت: 19000 تومان 15000 تومان مشاهده و خرید

توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و نفوذ آن به مؤسسات مالی جهان روش های بانکداری را متحول کرده به طوری که طی چند دهه اخیر رایانه و نرم افزار جایگزین انسان و کاغذ شده است. توسعه صنعت انفورماتیک موجب ایجاد تغییرات عمده ای در شکل پول و سیستم خدمات

۱۷ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 708 دسته: قیمت: 15000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه ۸ فصل اول – پیشینه تاریخی، مفهوم و مبنای وقف مبحث اول – پیشینه تاریخی ۱۲ مبحث دوم- مفهوم وقف ۱۷ گفتار اول- مفهوم لغوی ۱۷ گفتار دوم- مفهوم اصطلاحی ۱۸ بند اول – تعریف وقف از دیدگاه فقه عامه ۱۹ بند دوم- تعریف وقف از دیدگاه فقه امامیه

۱۵ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 629 دسته: قیمت: 45000 تومان مشاهده و خرید

  چکیده : گرچه، مفهوم تفسیر و تعدیل روشن است و هر یک باید در جای اجرا شود، ولی گاه ممکن است دادرس در پوشش تعدیل، دست به تفسیر بزند.پیام این مقاله آن است که مفاهیم مذکور استقلال دارند به طور طبیعی باید هریک در جای خود اعمال گردد و

۱۵ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 627 دسته: قیمت: 19000 تومان 14000 تومان مشاهده و خرید

عواملی که ممکن است موجب اختلاف گردیده و ضرورت تفسیر را ایجاب نماید، مواردی همچون عدم ثبت و ضبط توافقات، صریح نبودن (ابهام) قرارداد، تعارض عبارات و سکوت متعاملین می باشند، و ما را ناگزیر به تفسیر قرارداد می کند. مقدمه فصل اول- کلیات و مفاهیم مبحث اول – مفهوم

۱۵ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 847 دسته: قیمت: 45000 تومان مشاهده و خرید

چکیده ۱ مقدمه ۲ الف- بیان مسأله ۲ ب- سئوالات تحقیق ۳ ج- پیشینه تحقیق ۴ د- فرضیه¬های تحقیق ۵ هـ- اهداف تحقیق ۵ و- جنبه نوآوری در تحقیق ۵ ز- روش تحقیق ۵ ح- ابزار تحقیق ۵ ط- سامان¬دهی تحقیق ۶ فصل اول- مفهوم و ماهیت حقوقی مذاکرات پیش¬قراردادی

۱۱ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 847 دسته: قیمت: 45000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه ارزیابی مناقصه یک گام اساسی در پروسه مناقصه است.در ارزیابی مناقصه باید از رفتار شخصی یا اختیاری پرهیز شود.برای این منظور ,مدلی به نام ” تصمیم گیری چند منظوره مهندسی پویای بهینه سازی شده به وسیله معیار انتروپی ” ارائه شده است.در این مدل, معیار دینامیکی , قیمت است

۸ فروردین , ۱۳۹۵ بازدید: 473 دسته: قیمت: 12000 تومان مشاهده و خرید

    مقدمه در دنیای معاصر روابط بین اتباع دولت‌ها به گونه‌ای گسترش یافته است که برای هیچ ملتی میسر نمی‌باشد تا در چهارچوب مرزهای سرزمینی خود محصور مانده و به روابط داخلی بسنده نماید، به همین جهت خواسته یا ناخواسته در روابط بین افراد در همه کشورها، با پدیده‌ای

۲۷ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 818 دسته: , قیمت: 17000 تومان 13000 تومان مشاهده و خرید

فصل اول- کلیات مبحث اول-مفهوم مذاکرات پیش از قرارداد ۶ گفتار اول- تبین « مذاکره» ۶ مبحث دوم – ماهیت حقوقی مذاکرت پیش قراردادی ۹ گفتار اول – توافقات مقدماتی ۹ گفتار دوم – مذاکرات قراردادی فاقد وصف توافق مستقل ۱۹ بنبند دوم- اظهارات دارای اثر حقوقی ۲۸ الف –

۲۲ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 1392 دسته: قیمت: 45000 تومان مشاهده و خرید