مقدمه اصل لزوم قرارداد ۴ که در فقه اسلامی تحت قاعده اصاله اللزوم مورد بحث قرار می گیرد می طلبد که طرفین قرارداد به تعهدات مندرجه آن پایبند باشند و چنانچه در مواقعی به این وظیفه خود عمل نکند یا اصلاً ایفای تعهد نکند یا اگر به تعهد خویش عمل

۲۰ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 798 دسته: قیمت: 5000 تومان مشاهده و خرید

چکیده:
دادرسی فـوری یکی از مهم‌ترین مباحث‌ آیین دادرسی مدنی است.موضوع‌ آثار‌ ناشی از دادرسی فوری به جـهت تاثیرات فوری و مستقیم آن بـر خـواهان و خوانده و بعضا بر اشخاص ثالث از اهمیت فراوان برخوردار است.نحوه نامناسب عملکرد دادرس نیز می‌تواند آثاری‌ را از حیث ایجاد مسئولیت بر وی مترتب سازد.در این مقاله سعی شده است تا به تبیین و تحلیل آثار دادرسـی فوری و حدود مسئولیت قاضی در حقوق ایران و انگلیس‌ پرداخته‌ شود و ایرادات قانونی و اجرایی موجود در هردو نظام حقوقی در این زمینه بیان گردند.
واژگان کلیدی:
دستور موقت-قرار انسداد-دادرسی فوری-خواهان-خوانده-اشخاص ثالث.

۱۶ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 913 دسته: قیمت: 9000 تومان مشاهده و خرید

چکیده از آنجا که اصل عدم تبدیل و فروش بر موقوفات حاکم است، اجاره دادن بهترین طریق انتفاع از موقوفات به شمار می‏آید. با وجود ویژگی شخصیت حقوقی وقف که مالک عین و منفعت موقوفه است، اجاره دادن موقوفات از سوی موقوفٌ علیهم یا متولّی، در قالب نمایندگی یعنی سمت

۶ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 1018 دسته: , قیمت: 5000 تومان مشاهده و خرید