چکیده این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است که فصل اول مربوط به بررسی حقوقی قراردادهای اداری و فصل دوم مربوط به بررسی حقوقی قراردادهای کار می باشد. فصل اول بررسی حقوق عمومی در قرارداد دولتی پیشگفتار قراردادی که یک طرف آن دولت است بعنوان قرارداد دولتی مطرح می‌شود.

۲۰ تیر , ۱۳۹۷ بازدید: 39 دسته: قیمت: 20000 تومان 15000 تومان مشاهده و خرید

چکیده مقاله‌ای که در پیش رو است‌ ناه‌ تازه‌ای‌ بـه عـقد رهـن دارد نویسنده پس از تعریف لغوی و اصطلاحی عقد رهن به بحث ماهوی‌ آن می‌پردازد و برای تحقق عقد رهن،وجـود این قبل از رهن را لازم‌ دانسته و موارد استثنای این‌ قاعده‌ را در حقوق امروز برمی‌شمارد.در ادامـه،مباحث

۲۰ تیر , ۱۳۹۷ بازدید: 37 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو کارکرد عمده برای دیوان عدالت‌ اداری تعیین نموده است،نظارت بر مصوبات و تصمیمات دولت که شامل نظارت‌ قانونی عادی،نظارت شرعی(از طریق دیوان عدالت اداری بوسیله فقهای شورای‌ نگهبان)و نظارت قانونی اساسی می‌شود.تأمین عدالت اداری کارکرد دیگر دیوان‌ عدالت اداری است که با شناسایی

۲۷ خرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 49 دسته: قیمت: 20000 تومان 15000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه فقهای شیعه، بر اعتبار قسامه در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند یعنی قسامه‌ای که اولیای مقتول اقامه می‌کنند اثبات جنایت برای متهم و قسامه‌ای که متهم اقامه می‌کند از او رفع اتهام

۲۷ خرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 54 دسته: قیمت: 18000 تومان 15000 تومان مشاهده و خرید

چکیده: در جرایم پولشویی و اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزه کسب منفعت در سطح گسترده، دو شاخص است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. تدابیر پیشگیری به تبع دو شاخص فوق، هم باید گسترده و

۲۷ خرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 66 دسته: قیمت: 25000 تومان 19000 تومان مشاهده و خرید

چکیده چند همسری به معنای اختیار کردن بیش از یک زن در نزد شارع، مقدس منوط به شرایط خاص و رعایت عدالت می باشد. این نوشتار ضمن تعریف چند زنی، وجود این پدیده در بین اقوام و ادیان و نظریات و علل آن را بررسی کرده است. به اعتقاد نگارنده

۲ خرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 92 دسته: قیمت: 29000 تومان 25000 تومان مشاهده و خرید

چـکیده در صـورتی کـه در قراردادهای معوض،یکی از طرفین قرارداد خود را اجرا نکند‌،در قانون مدنی حکم عام و صریحی وجود نـدارد،که متعهدله به استناد ان‌‌ بتواند عقد معوض را‌ فسخ‌ کند؛و خود را از تعهداتی کـه متقبل شده،آزاد کند. ایـن حـق،به‌طور خاص،در خیار تأخیر ثمن،تخلف از شروط ضمن عقد،خیار

۱۹ اردیبهشت , ۱۳۹۷ بازدید: 88 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده گسترش تعداد و نقش سازمان¬های بین¬المللی در روابط بین الملل، سبب توسعۀ نظام حقوقی حاکم بر آنها شد تا جایی که حقوق معاهدات و مسئولیت سازمان های بین المللی تدوین و توسعه یافت. توسعۀ این نظام حقوقی، مستلزم تکامل روش‌های حقوقی حل و فصل اختلافات است. مقالۀ حاضر با

۱۹ اردیبهشت , ۱۳۹۷ بازدید: 88 دسته: قیمت: 12000 تومان مشاهده و خرید

چکیده تروریسم دولتی، از ابزار های مهم در استراتژی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا است. این حالی است که این کشور تمایل دارد خودش را به عنوان قطب آزادی، دموکراسی و حقوق بشر بنامد و با همراه کردن نظام بین الملل با اهداف آزادی خواهانه خود دست به تروریسم دولتی

۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷ بازدید: 118 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده محجورین، به علت ناتوانی در اداره و تـنمیه‌ اموالشان‌، از طرقی مورد حمایت قرار گرفته است، آنها از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند، تصرف آنها در اموال و حقوق مالی‌ باطل‌ یا غیر نافذ است و از‌ طرفی‌ اداره و تنمیه اموال محجورین و تأمین

۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷ بازدید: 122 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید