چکیده جذب سرمایه‌گذاری خارجی در گروی استقرار امنیت حقوقی برای سرمایه‌گذار خارجی در کشور میزبان و مهم‌ترین جزء آن جبران عادلانه خسارات ناشی از سلب از این گونه سرمایه‌گذاران است. هم‌چنان‌که در هر دعوایی معمولا دو گونه استدلال به فرا خور منافع هر یک از طرفین دیده می‌شود. در جبران

۱۳ اسفند , ۱۳۹۶ بازدید: 161 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ در آن ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺎرﺟﯽ وﺟﻮد دارد ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺑﺮ آن ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﺎرض

۱۳ اسفند , ۱۳۹۶ بازدید: 176 دسته: قیمت: 13000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده یکی از علل‌ مـهمی‌ کـه‌ بـطوء جریان دادرسی را در دادگاههای مدنی ایرن ایجاد مینماید رسیدگی متعدد نسبت بموضوع مطروحه‌ میباشد-بدیهی اسـت چنانچه بگفتگوی مورد نزاع دقیقا در یک مرحله زسیدگی بعمل‌ آید منظور دادگاه کـه‌ کشف‌ حقیقت امر و نـتیجتا ذیـحق شناختن احد از طرفین است بآسانی انجام

۱۳ اسفند , ۱۳۹۶ بازدید: 109 دسته: قیمت: 32000 تومان 29000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه: دیگر به‌ سختی‌ می‌توان‌ شـخصی را یـافت کـه‌ در حال حاضر معتقد به لزوم تحول در حقوق‌ زن در ایران نباشد،به‌ نظر می‌رسد که در این‌ مورد نیز اتفاق نـظر وجود دارد که سمت و جهت‌ این تحول باید برای‌ رفع‌ تبعیضات ناروا و زدودن مردسالاری و جـایگزینی شایسته‌

۹ بهمن , ۱۳۹۶ بازدید: 229 دسته: قیمت: 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده جرم و گناه از جمله واژه هایی است که در لغت و محاورات روزمره، مترادف و به جای یکدیگر به کار برده می شود. اما در عرصه حقوق، به ویژه در حقوق ایران، به گونه ای دیگر به آنها نگریسته می شود. از نظر تاریخی و با تأثیر پذیری

۳۰ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 231 دسته: قیمت: 20000 تومان 15000 تومان مشاهده و خرید

چکیده: موضوع حضانت یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده می‌باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوی حقوقدانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است. نگارنده در این نوشتار ضمن پاسخگویی به برخی از چالشهای موجود در امر حضانت عمدتا به کاستی‌ها و نارسایی‌های قواعد و مقررات مربوط

۳۰ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 211 دسته: قیمت: 16000 تومان 14000 تومان مشاهده و خرید

چکیده این نوشتار به بررسی قاعده فقهی (المومنون عند شروطهم) پرداخته است اهمیت بررسی قاعده مذکور از این جهت است که بیانگر حدود و میزان نفوذ اراده دو طرف عقد در مفاد آن می باشد. در این مقاله سعی بر این است که مفاد قاعده با تکیه بر ادله آن

۳۰ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 233 دسته: قیمت: 17000 تومان 15000 تومان مشاهده و خرید

چکیده برای تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطه حکومت و مردم ضروری است. «دادرسی اداری»، یکی از راه‌های تضمین قانونمندی این رابطه، اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی به شهروندان است. پیش از انقلاب اسلامی با وجود تصویب برخی قوانین در این

۲۶ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 227 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده تردیدی نیست که انسان ها در زندگی اجتماعی وابستگی هایی به یکدیگر دارند و هر فرد در مقابل همنوع خویش مسئولیت هایی را به عهده دارد. برخی از این مسئولیت ها از نظر عقل, عرف, شرع و یا قوانین موضوعه الزامی است, اما بسیاری از آنها جنبه اخلاقی و

۱۱ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 267 دسته: قیمت: 20000 تومان 15000 تومان مشاهده و خرید

چکیده یکی از قواعد مهم و معروف در حقوق قاعده اصاله الزوم در عقود است. عقد لازم می‌تواند به چند صورت از این اصل خارج شود و منحل شود، منحل شدن عقد یا از طریق انفساخ است که انفساخ عبارت است از اینکه هرگاه عقد یا ایقاع صحیحا واقع شود

۱۱ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 226 دسته: قیمت: 20000 تومان 15000 تومان مشاهده و خرید