چکیده چند همسری به معنای اختیار کردن بیش از یک زن در نزد شارع، مقدس منوط به شرایط خاص و رعایت عدالت می باشد. این نوشتار ضمن تعریف چند زنی، وجود این پدیده در بین اقوام و ادیان و نظریات و علل آن را بررسی کرده است. به اعتقاد نگارنده

۲ خرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 8 دسته: قیمت: 39000 تومان مشاهده و خرید

چـکیده در صـورتی کـه در قراردادهای معوض،یکی از طرفین قرارداد خود را اجرا نکند‌،در قانون مدنی حکم عام و صریحی وجود نـدارد،که متعهدله به استناد ان‌‌ بتواند عقد معوض را‌ فسخ‌ کند؛و خود را از تعهداتی کـه متقبل شده،آزاد کند. ایـن حـق،به‌طور خاص،در خیار تأخیر ثمن،تخلف از شروط ضمن عقد،خیار

۱۹ اردیبهشت , ۱۳۹۷ بازدید: 20 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده گسترش تعداد و نقش سازمان¬های بین¬المللی در روابط بین الملل، سبب توسعۀ نظام حقوقی حاکم بر آنها شد تا جایی که حقوق معاهدات و مسئولیت سازمان های بین المللی تدوین و توسعه یافت. توسعۀ این نظام حقوقی، مستلزم تکامل روش‌های حقوقی حل و فصل اختلافات است. مقالۀ حاضر با

۱۹ اردیبهشت , ۱۳۹۷ بازدید: 16 دسته: قیمت: 12000 تومان مشاهده و خرید

چکیده تروریسم دولتی، از ابزار های مهم در استراتژی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا است. این حالی است که این کشور تمایل دارد خودش را به عنوان قطب آزادی، دموکراسی و حقوق بشر بنامد و با همراه کردن نظام بین الملل با اهداف آزادی خواهانه خود دست به تروریسم دولتی

۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷ بازدید: 32 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده محجورین، به علت ناتوانی در اداره و تـنمیه‌ اموالشان‌، از طرقی مورد حمایت قرار گرفته است، آنها از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند، تصرف آنها در اموال و حقوق مالی‌ باطل‌ یا غیر نافذ است و از‌ طرفی‌ اداره و تنمیه اموال محجورین و تأمین

۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷ بازدید: 32 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده در حـمایت از حقوق شهروندی، به فعالیت های مؤثر و مفید کمیسیون حقوق بشر اسـلامی، دیوان عـدالت اداری، سـازمان بازرسی کل کشور و همچنین کمیسیون اصل۹۰ مجلس و تأسیس یک نهاد‌ ملی‌ (ماده ۹۹ قانون شهروندی) که وظیفه آن آموزش و تـرویج ‌ ‌حـقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و

۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷ بازدید: 32 دسته: قیمت: 13000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده فسخ از جمله علت‌های انحلال نکاح می‌باشد که یکی از اسباب قانونی آن عیوب‌ جسمانی موجود در هریک از زوجین است.قانون‌گذار در تصویب مقررات قانون مدنی‌ در باب عیوب مجوز فسخ نکاح ضمن مراجعه به فقه شیعه در تعیین مصادیق عیوب‌ مختص هریک از زن و مرد نظامی را

۱۵ اسفند , ۱۳۹۶ بازدید: 74 دسته: قیمت: 12000 تومان 9000 تومان مشاهده و خرید

چکیده جذب سرمایه‌گذاری خارجی در گروی استقرار امنیت حقوقی برای سرمایه‌گذار خارجی در کشور میزبان و مهم‌ترین جزء آن جبران عادلانه خسارات ناشی از سلب از این گونه سرمایه‌گذاران است. هم‌چنان‌که در هر دعوایی معمولا دو گونه استدلال به فرا خور منافع هر یک از طرفین دیده می‌شود. در جبران

۱۳ اسفند , ۱۳۹۶ بازدید: 98 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ در آن ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺎرﺟﯽ وﺟﻮد دارد ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺑﺮ آن ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﺎرض

۱۳ اسفند , ۱۳۹۶ بازدید: 113 دسته: قیمت: 13000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده یکی از علل‌ مـهمی‌ کـه‌ بـطوء جریان دادرسی را در دادگاههای مدنی ایرن ایجاد مینماید رسیدگی متعدد نسبت بموضوع مطروحه‌ میباشد-بدیهی اسـت چنانچه بگفتگوی مورد نزاع دقیقا در یک مرحله زسیدگی بعمل‌ آید منظور دادگاه کـه‌ کشف‌ حقیقت امر و نـتیجتا ذیـحق شناختن احد از طرفین است بآسانی انجام

۱۳ اسفند , ۱۳۹۶ بازدید: 67 دسته: قیمت: 32000 تومان 29000 تومان مشاهده و خرید