برای دانلود مقاله انگلیسی کلیک کنید ۱۴ صفحه مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه ترجمه تایپ شده کلمات کلیدی: AHP، ارزیابی عملکرد کارمندان

۱۶ اردیبهشت , ۱۳۹۵ بازدید: 752 دسته: قیمت: 25000 تومان مشاهده و خرید

برای دانلود مقاله انگلیسی کلیک کنید ۱۰ صفحه مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه ترجمه تایپ شده کلمات کلیدی: اینترنت، عدم تقارن اطلاعات، اطلاعات مالی

۱۶ اردیبهشت , ۱۳۹۵ بازدید: 889 دسته: قیمت: 32000 تومان مشاهده و خرید

برای دانلود مقاله انگلیسی کلیک کنید ۴۳ صفحه مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه ترجمه تایپ شده

۱۶ اردیبهشت , ۱۳۹۵ بازدید: 828 دسته: قیمت: 45000 تومان مشاهده و خرید

برای دانلود مقاله انگلیسی کلیک کنید ۱۴ صفحه مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه ترجمه تایپ شده کلمات کلیدی: الکترونیک نیرو در آینده، نیروی باد

۱۶ اردیبهشت , ۱۳۹۵ بازدید: 826 دسته: قیمت: 38000 تومان مشاهده و خرید

برای دانلود مقاله انگلیسی کلیک کنید ۹ صفحه مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه ترجمه به صورت دست نوشت

۱۶ اردیبهشت , ۱۳۹۵ بازدید: 825 دسته: قیمت: 13000 تومان مشاهده و خرید

برای دانلود مقاله انگلیسی کلیک کنید ۱۰ صفحه مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه ترجمه به صورت دست نوشت کلمات کلیدی: توزیع نیرو، شبکه های هوشمند برق، تولید برق تجدید پذیر، قطع، کنترل توان هرز، ارزیابی مبتنی بر ریسک

۱۶ اردیبهشت , ۱۳۹۵ بازدید: 774 دسته: قیمت: 15000 تومان مشاهده و خرید

برای دانلود مقاله انگلیسی کلیک کنید ۱۰ صفحه مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه ترجمه تایپ شده

۱۵ اردیبهشت , ۱۳۹۵ بازدید: 814 دسته: قیمت: 20000 تومان 18000 تومان مشاهده و خرید

برای دانلود مقاله انگلیسی کلیک کنید ۸ صفحه مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه ترجمه تایپ شده کلمات کلیدی: اکسیدها، نانوساختارها، سنتز شیمیایی، ویژگی های کاتالیزوری

۱۵ اردیبهشت , ۱۳۹۵ بازدید: 832 دسته: قیمت: 25000 تومان 20000 تومان مشاهده و خرید

برای دانلود مقاله انگلیسی کلیک کنید ۷ صفحه مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه ترجمه تایپ شده کلمات کلیدی: سنتز صوتی شیمیایی، گرافین/TiO2، فعالیت PEC، تبدیل انرژی خورشید

۱۵ اردیبهشت , ۱۳۹۵ بازدید: 798 دسته: قیمت: 20000 تومان 17000 تومان مشاهده و خرید

برای دانلود مقاله انگلیسی کلیک کنید ۷ صفحه مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه ترجمه تایپ شده

۱۵ اردیبهشت , ۱۳۹۵ بازدید: 814 دسته: قیمت: 19000 تومان 16000 تومان مشاهده و خرید