طرح درس روزانه درس فارسی دوازدهم بر اساس سند ملی شکر نعمت

۲۲ مهر , ۱۳۹۸ بازدید: 28 دسته: قیمت: 3500 تومان مشاهده و خرید

طرح درس روزانه درس فارسی دوازدهم بر اساس سند ملی گذر سیاوش از آتش

۲۲ مهر , ۱۳۹۸ بازدید: 7 دسته: قیمت: 3500 تومان مشاهده و خرید

طرح درس روزانه ملی ادبیات فارسی دوازدهم درس خوان هشتم

۲۲ مهر , ۱۳۹۸ بازدید: 6 دسته: قیمت: 3500 تومان مشاهده و خرید

طرح درس سالانه فارسی یازدهم

۲۲ مهر , ۱۳۹۸ بازدید: 8 دسته: قیمت: 3500 تومان مشاهده و خرید

طرح درس روزانه بر اساس سند ملی کتاب نگارش ۲ یازدهم درس کاوه دادخواه

۲۲ مهر , ۱۳۹۸ بازدید: 5 دسته: قیمت: 2000 تومان مشاهده و خرید

طرح درس روزانه درس فارسی یازدهم بر اساس سند ملی پرورده ی عشق

۲۲ مهر , ۱۳۹۸ بازدید: 5 دسته: قیمت: 2000 تومان مشاهده و خرید

چکیده مقدمه: مسئله فضیلت شجاعت موضوعی است که در رابطه با آن پژوهش های زیادی نگارش می شود. همچنین در رابطه با مسئله سلامت روان و بررسی روابط و تاثیرات آنها بر روی هم نیز جای بسی تامل است. پژوهش گران در رشته روانشناسی همواره بررسی های علمی و پژوهشی

۶ آبان , ۱۳۹۷ بازدید: 614 دسته: قیمت: 4000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه ” یکی از نقدهایی که به آموزش و پرورش وارد می‌شود در مورد مساله پرورش دانش‌آموزان است. به عقیده کارشناسان، آموزش و پرورش بیش از آنکه به دنبال پرورش دانش‌آموزان باشد، آموزش را مدنظر قرار داده است. مهارت‌های زندگی یکی از مقوله‌های پرورش است که کمتر مورد توجه قرار

۲۱ مهر , ۱۳۹۷ بازدید: 354 دسته: قیمت: 3500 تومان مشاهده و خرید

فصل اول مقدمه تعیین مساله و انتخاب موضوع بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله جدید و علمی بودن مسئله فصل دوم برنامه ریزی درس پژوهی فرایند درس پژوهی طراحی آموزشی۱ تعیین راهکارها در راستای حل مسئله بیان دلیل

۸ بهمن , ۱۳۹۶ بازدید: 504 دسته: قیمت: 14000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

فهرست چکیده ۸ مقدمه ۹ بیان مسئله ۱۰ تبین ضرورت و اهمیت موضوع ۱۱ یک دوره درس پژوهی ۱۲ برنامه ریزی درس پژوهشی ۱۲ اهداف کلی ۱۳ هدف درس پژوهی ۱۳ حیطه عاطفی ۱۳ نحوه تقسیم کار ۱۳ ویژگی های طرح درس ( سناریو ) ۱۴ زمان بندی نحوه اجرا

۸ بهمن , ۱۳۹۶ بازدید: 524 دسته: قیمت: 2000 تومان مشاهده و خرید