‌‌‌بـررسی‌ جرم سرقت از دیدگاه جامعه‌شناسی

7 آگوست , 2019 بازدید: 474 دسته: قیمت: 14000 تومان

چکیده:
رشد بی‌رویه انواع سرقت‌ در‌ کشور‌ مـا؛بـالخصوص در بـین جمعیت جوان به عنوان یکمسأله اجتماعی تهدیدی برای امنیت جامعه محسوب‌ می‌شود.در این تحقیق بـه علل و عواملمؤثر در ارتکاب سرقت نوجوانان و جوانان پرداخته‌ می‌شود تا راهکارهای عملی‌ برای‌ مـحدودکردن سرقت در کشور پیشنهاد گـردد.هـدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل بنیادی درارتکاب سرقت است که بطور کلی به ویژگیهای شخصیتی مجرمین،وضعیت اجتماعی-اقتصادی بطور همزمانی در ایجاد‌ بزه مؤثرند،به عنوان اهداف فرعی مد نظر داشـتیم.
به دلیل محدودیت جامعه آماری این پژوهش به صورت تمام شماری در کانون اصلاح وتربیت تبریز انجام گرفت.روش تحقیق در این‌ بررسی‌ مطالعه اسنادی(کتابخانه‌ای)وپیمایشی-میدانی می‌باشد.در این تحقیق از ابزارهای اندازه‌گیری چـون پرسـشنامه-مصاحبهو مشاهده مستقیم در محیط تحقیق استفاده کردیم.نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که عواملاقتصادی(بیکاری‌،وضعیت‌ اجتماعی-اقتصادی خانواده‌ها)از یک طرف و عوامل اجتماعی-فرهنگی(مهاجرت،گروه‌همسالان و دوستان ناباب،محل سـکونت،مـیزان تماشای تلویزیون،میزان تحصیلات والدین و مجرمین)از طرف دیگر بر میزان ارتکاب سرقت‌ نوجوانان‌ و جوانان تاثیر می‌گذارد.
فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۲
ضرورت و طرح مساله ۴
اهداف تحقیق: ۶
تاریخچه تحقیقات علل ارتکاب جرائم‌: ۷
بزهکاری‌ ۱۱
جرم ۱۲
سرقت‌ ۱۲
رویکرد زیـست شـناختی ۱۳
رویـکرد روانـشناختی ۱۴
رویکرد جامعه‌شناختی‌ ۱۶
نظریه‌های انگیزشی ۱۸
نظریه‌های کنترل اجتماعی* ۱۸
نظریه پیوستگی اختلافی ۱۹
روش‌شناسی‌ ۲۰
متغیرهای شناسایی و تعدیل‌کننده تحقیق: ۲۱
متغیر وابسته تحقیق: ۲۱
متغیرهای مستقل تحقیق: ۲۱
روش آماری تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق ۲۳
ارائه راهکارها و پیشنهادات ۳۰
زیر نویس: ۳۱
منابع ۳۲

14000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها