کار تحقیقی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

21 دسامبر , 2019 بازدید: 294 دسته: قیمت: 9000 تومان

حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی
مقدمه
طـبق‌ نـظریه‌ ی اکـثریت‌ علمای حقوق بین الملل ، اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، معتمدی مثبت در‌ صـمت حل و فصل درگیری های بین المللی است . بر اساس این نظریه ، کشورها‌ مکلفند از طـرق مسالمت‌ آمیز‌، فعالانه در جـهت حـل مناقشات بین المللی بکوشند. بر این اساس مقررات مندرج در سند ٣ ماده (٢) منشور ملل متحد که مقرر می دارد:«اعضای سازمان اختلافات بین المللی خود را با‌ ابزارهای مسالمت آمیز تصفیه می کنند، به نـحوی که صلح و امنیت بین المللی و هم چنین عدالت به مخاطره نیفتد» معتمدی مثبت را بر عمده ی کشورهای عضو می گذارد. البته کشورها در‌ انتخاب‌ روش های که به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بـین المـللی بیانجامد، آزاد هستند.
این آزادی در انتخاب روش در ماده (٣٣) منشور ملل متحد نیز مورد تأکید قرار گرفته‌ است‌ . براین اساس «طرفین هر اختلاف که ادامه ی آن ممکن است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر انـدازد، بـاید قبل از هر چیز از طریق مذاکره ، تحقیق ، میانجی‌ گری‌، سازش ، داوری، تصفیه ی قضایی، توسل به مؤسسات و ترتیبات بین المللی و یا ابزارها مسالمت آمیز دیگر به انتخاب خود مبادرت ورزند».
متعاقب تصویب مـنشور تـاکنون چهار بار مجمع عمومی سازمان‌ ملل‌ متحد‌ بر ضرورت حل و فصل مسالمت‌ آمیز‌ اختلافات‌ تأکید کرده است این چهار منشور عبارتند از:
فهرست مطالب
مقدمه ۲
ج ) آزادی در انتخاب ابزار حل و فصل دعاوی ۶
١- مـذاکره و مشورت دیپلماتیک ۷
ویژگی های اصـلی مذاکرات ۹
مشورت ۹
تبادل نظر ۱۰
انجام مذاکرات ۱۱
الف ) چارچوب نحوه ی مذاکرات ۱۱
١- مذاکرات دو جـانبه ۱۱
٢- مذاکرات چند جانبه ۱۲
٣- مذاکرات دسته جمعی ۱۳
سازمان‌ ملل متحد و پژوهش خواهان چیز دیگـر: ۱۳
مکان مذاکره ۱۴
منابع ۱۵

9000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها