کارآموزی سازمان تامین اجتماعی

23 سپتامبر , 2019 بازدید: 311 قیمت: 4000 تومان

فصل اول: مقدمه
نظم اجتماعی از موضوعات مهم جامعه شناسی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است . حال آنکه تا حداقلی از نظم وجود نداشته باشد نمیتوان از ماهیتی به نام جامعه سخن راند و اصولا هر گونه برداشتی از جامعه مسبوق به این پیش فرض است که حداقلی از نظم وجود دارد . با وجود این بسیاری از جامعه شناسان بویژه آنهایی که سودای تغییر در سر داشته اند از کنار این مسئله به راحتی گذشته اند . در صورتی که نه هر تغییر ذاتا مطلوب و پذیرفتنی است و نه هر نظمی ماهیتا نا مطلوب و قابل نقد بلکه می توان به لحاظ نظری نظم های متفاوتی را انتزاع کرد . از سوی دیگر هر گونه تغییری طلب نظم مطلوب است . بنابراین پرداختن به موضوع نظم اجتماعی چرایی و چگونگی محقق شدن آن عوامل تقویت کننده و تغییر دهنده نظم و … از اهمیت بسیاری برخوردار است .
عوامل بسیاری در چگونگی نظم اجتماعی موثرند . نظام اجتماعی متشکل از خورده نظامهای بسیاری است و هر یک از این خرده نظامها نقش تنظیمی یا اختلالی در نظم اجتماعی دارند . یکی از این خرده نظامها نظام تامین اجتماعی است که من تصمیم گرفتم به دلیل نقش مهم آن در تنظیم زندگی افراد جامعه به آن وارد شده و آثار آن را در نظم اجتماعی در حد بسیار مختصر نشان دهم .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه ۱
فصل دوم: هدف از تأسیس مجموعه و معرفی مواد اولیه و نوع خدمات ۲
مشمولین قانون تامین اجتماعی ۲
معرفی سازمان تأمین اجتماعی ۴
خدمات بیمه‌شدگان ۵
فصل سوم: تشریح روند کار و ارایه خدمات ۷
وظایف تأمین اجتماعی ۷
تعاریف بر اساس ماده ۲ قانون تامین اجتماعی ۷
وظایف سازمان ۹
جایگاه قانونی سازمان تامین اجتماعی ۹
اعضای شورای عالی تامین اجتماعی ۹
وظائف و اختیارات شورا ۱۰
ماده ۱۰ اساسنامه: اعضاء هیات مدیره ۱۰
وظائف و اختیارات هیات مدیره (ماده ۱۲ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی) ۱۰
وظائف و اختیارات مدیرعامل ۱۱
اعضاء هیات نظارت ۱۱
وظائف و اختیارات هیات نظارت ۱۱
خدمات سازمان ۱۱
بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ۱۲
شرایط ۱۲
حمایتها و نرخهای پرداخت حق بیمه ۱۲
سایر موارد ۱۳
مشمولین بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مراجع معرفی کننده ۱۳
مدارک لازم ۱۴
نحوه کار با سیستم جهت ثبت بیمه مشاغل آزاد ۱۴
بیمه انتقال سوابق ۱۴
شرایط ۱۴
مدارک ۱۴
مراحل ۱۵
بیمه خدمت سربازی ۱۵
شرایط ۱۵
مدارک ۱۵
مراحل ثبت بیمه سربازی در سیستم ۱۵
بیمه پزشکان و پیراپزشکان ۱۶
تعیین درصد از کارا فتادگی ۱۶
ثبت کمک هزینه ازدواج ۱۷
مدارک ۱۷
مراحل ثبت سیستم ۱۷
فصل چهارم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری و ارایه پیشنهادات ۱۸
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ۱۸
پیشنهادات ۱۹

4000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها