چند همسری در حقوق ایران و ترکیه جوامع مختلف

۲ خرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 93 دسته: قیمت: 29000 تومان 25000 تومان

چکیده
چند همسری به معنای اختیار کردن بیش از یک زن در نزد شارع، مقدس منوط به شرایط خاص و رعایت عدالت می باشد. این نوشتار ضمن تعریف چند زنی، وجود این پدیده در بین اقوام و ادیان و نظریات و علل آن را بررسی کرده است. به اعتقاد نگارنده تجدید فراش مرد موجب می شود که زن به آسیب هایی نظیر احساس شکست در زندگی، احساس تنهایی، بی اعتمادی و مشکلات اقتصادی و خانوادگی گرفتار شود، البته آمارها نشان می دهد که گرایش به چند همسری در حال کاهش است و مطابق نظر سنجی ها مخالفت با چند همسری بیش از موافقت با آن می باشد. در پایان نیز پیشنهاداتی جهت کاهش این پدیده و اثرات آن ارائه گردیده است.
مقدمه
دیده چند همسری از جمله مباحثی است که در قرن اخیر بسیار مورد توجه اندیشمندان اجتماعی قرار گرفته است. نکته قابل تأمل در این تبیین ها اتخاذ سرسختانه موضع دفاع یا مخالفت با چند همسری است. از نظر برخی افراد چند همسری در زمان های گذشته رسم بوده است و اینک در اکثر جوامع مرسوم نیست. از نظر گروه دیگر تنها اصل تجویز آن در متون دینی، بر جواز انجام آن کفایت می کند. این پشتیبانی مجدانه به حدی است که شائبه راجح بودن این کار را به ذهن متبادر می کند. به نظر می رسد هنوز این مسأله جزء مسائل مورد مناقشه و سؤال است. آنچه تا کنون از سوی موافقین و مخالفین طرح شده است، اغلب با پیش داوری، قضاوت ارزشی و تعصبات جانبدارانه همراه بوده است. بنابراین لازم است به دور از هر گونه قضاوت به بازکاوی جامعه شناختی این پدیده و بازتاب آن در اجتماع پرداخت.
فهرست مطالب
چکیده ۴
مقدمه ۴
تعریف چند همسری ۴
چند همسری در ادیان و اقوام ۸
چند زنی در اقوام ۸
چند زنی در ادیان ۱۰
چند زنی در غرب ۱۱
چند زنی در مسیحیت ۱۱
چند زنی در اسلام ۱۳
چند زنی در جوامع فعلی ۱۵
انواع اقدام به چند همسری ۱۵
اقدام مخفیانه ۱۵
اقدام آشکار ۱۶
اقدام با توافق طرفین ۱۶
علل اقدام به چند همسری ۱۶
علل فردی ۱۷
عدم تهذیب نفس و خویشتنداری ۱۷
مقابله با طلاق و جدایی ۱۷
مبارزه با فساد اخلاقی ۱۷
علل خانوادگی ۱۸
ازدواج ناخواسته مرد با زن اول ۱۸
وجود رویه چند همسری در فامیل یا اقوام ۱۸
از کار افتادگی جنسی و جسمی زن ۱۸
ازدواج موقت مرد ۱۹
علل اجتماعی ۱۹
به رخ کشیدن پایگاه اجتماعی خود به دیگران ۱۹
نیاز به نیروی کار ۱۹
کاهش رعایت چارچوب ها در روابط زن و مرد ۲۰
عادی سازی چند همسری در رسانه ملی ۲۰
مارهای چندهمسری در ایران ۲۰
عکس العمل زن اول در برابر ازدواج مجدد مرد ۲۱
ناسازگاری در خانواده ۲۱
اقدام به طلاق ۲۲
همکاری و توافق ۲۲
بررسی تطبیقی چند همسری در جوامع مختلف ۲۵
حقوق زن در قوانین ترکیه ۳۱
چند همسری در حقوق ترکیه ۳۳
نظرات مخالفان چندهمسری ۳۴
علاوه بر اینها مطابق مقاله‌ای که در “ژورنال نیچر” ۳۶
نظرات موافقان چند همسری ۳۸
نتیجه گیری : ۳۸
منابع ۴۱

29000 تومان 25000 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها