وکالت در اسناد تجاری(چک، سفته، برات)

27 نوامبر , 2020 بازدید: 89 دسته: قیمت: 34000 تومان

چکیده
پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت بازمیگردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است . علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی خلاصه میشود : ۱ ) سرعت ، ۲ ) سهولت و ۳ ) امنیت روابط تجارتی .به عبارت دیگر چون اجرای سریع ، آسان ، اعتماد و اطمینان به ظاهر اعمال تجاری از طریق اسناد مدنی به خوبی تامین نمیگردید ، ناگزیر اسنادی با کارکردهای مناسبتر به وجود آمد.
در این مقاله به مفاهیم اسناد تجاری ، مزایای اسناد تجاری، اوصاف اسناد ، ظهرنویسی ،توثیق اسناد تجاری ،ماهیت اسناد تجاری ، برات ، سفته ، چک ،اسناد در وجه حامل ،اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری ،ضمانت و انحلال اسناد تجاری پرداخته شده است.
اگر چه حق مطلب آنگونه که شایسته است ادا نشده و جا دارد که فرهیختگان این علم با نقد مطالب بر غنای آن بیافزایند.
کلید واژه:
اسناد تجاری ،توثیق ، سفته ، برات ،چک ، ضمانت
فهرست مطالب
چکیده ۵
مقدمه ۶
تعریف سند و انواع آن ۸
مفهوم اسناد تجاری ۹
خصوصیات حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری ۱۰
اسناد تجاری دارای مزایای منحصری می‌باشند که عبارتند از: ۱۱
ظهر نویسی ۱۲
موضع حقوق ایران ۱۴
ظهرنویسی به عنوان وثیقه ۱۵
اوصاف حاکم بر اسناد تجاری ۱۵
ماهیت اسناد تجاری ۱۸
اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) ۲۰
برات ۲۱
برات ۲۱
مندرجات برات ۲۲
قبول و نکول برات ۲۲
آثار قبولی برات ۲۳
پشت نویسی برات ۲۴
مسئولیت تضامنی ۲۴
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ۲۵
برات رجوعی ۲۶
سفته (فته طلب) ۲۷
تفاوت سفته با برات ۲۹
پشت نویسی سفته ۳۰
چک ۳۰
انواع چک عبارت ‏است از : ۳۱
وظایف دارنده چک ۳۱
محل چک ۳۲
ادعای مفقود شدن یا سرقت چک ۳۳
مسئولیت بانکها ۳۴
مفقود شدن اسناد در وجه حامل ۳۵
سهام عادی چیست؟ ۳۹
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری ۴۰
مفهوم، مبنا و قلمرو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری ۴۰
استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری ۴۳
سوء نیّت دارنده سند تجاری ۴۵
تضامن در حقوق ایران ۴۵
ضمانت در اسناد تجاری ۴۷
انحلال اسناد تجاری ۵۴
نتیجه گیری ۵۷
منابع و مآخذ: ۵۹

34000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها