ولایت و اداره اموال محجورین در فقه و حقوق

۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷ بازدید: 145 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان

چکیده
محجورین، به علت ناتوانی در اداره و تـنمیه‌ اموالشان‌، از طرقی مورد حمایت قرار گرفته است، آنها از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند، تصرف آنها در اموال و حقوق مالی‌ باطل‌ یا غیر نافذ است و از‌ طرفی‌ اداره و تنمیه اموال محجورین و تأمین نیازهای مـالی آنـها از اموال خودشان، ضرورتی انکار نشدنی است؛ پس نیازمند مکانیزمی برای این دو نیاز مهم اجتماعی‌ محجورین‌ هستیم. تأمین نیازهای فوق‌ الذکر‌ و مصلحت محجورین ایجاب می‌کند که اشخاصی به نمایندگی از آنها موظف به اداره و تـنمیه امـوال و حقوق مالی آنها و انجام دادن اعمال حقوقی ایشان باشند. این نهاد در فقه و حقوق اسلامی‌ تحت‌ عنوان «ولایت در مال» نامیده می‌شود.
این نوشته، با توجه به متون فقهی کهن اسلامی و منابع حقوقی و قانونِ بـخشی از کـشورهای اسلامی، تلاش خواهد کرد، مکانیزم اسلامی اداره اموال محجورین‌ را‌ تشریح و تفاوتهای‌ میان مذاهب فقهی را بنمایاند.
فهرست مطالب
چکیده ۲
مبحث اول: ماهیت فقهی‌- حقوقی و اقسام ولایت ۲
۱- ماهیت فقهی و حقوقی ولایت ۲
۲- اقسام ولایت ۴
مـبحث دوم: ولایت خاص (ولایت پدر و جدر پدری و اوصیای آنها‌) ۸
۱- ولایتـ‌ ولی قـهری ۹
۲- ولایت‌ وصی ۱۴
مبحث سوم: ولایت عام (ولایت حاکم شرع) ۱۸
مبحث چهارم: ناظر ۲۲
مبحث پنجم: وظایف ولی‌ ۲۳
فهرست‌ مـنابع ۲۶

12000 تومان 10000 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها