بررسی نظام حقوقی حاکم بردریای خزر باتاکیدبر تحولات آن بعد از فروپاشی شوروی تابه امروز

25 فوریه , 2019 بازدید: 549 دسته: قیمت: 30000 تومان

چکیده
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیدایش نفت در دریای خزر و ظهور کشورهای تازه استقلال یافته‌ در حاشیهء آن،کشورهای نوخاسته،خواهان مشخص شدن وضعیت مالکیت و تعیین حدود خود برای استخراج‌ منابع بستر و زیر بستر دریای خزر به‌طور مستقل گردیده‌اند.مبنای حقوقی دریای خزر به دنبال پدید آمدن‌ سه کشور دیگر در حاشیهء آن در چندسال اخیر،به‌عنوان منطقه‌ای حیاتی و اقتصادی و یکی از مهم‌ترین‌ مناطق راهبردی جهان،باعث بروز اختلافات و رقابتهای مهم منطقه‌ای و کانون توجه کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای گردیده است و کشورهای ساحلی دریای خزر،هرکدام نظرات خاصی در مورد نظام حقوقی این‌ دریا ارائه می‌دهند.اما در حال حاضر،بر مبنای حقوق بین‌الملل،معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰م.،حاکم بر وضعیت‌ حقوق دریای خزر می‌باشد. در این مقاله،به منظور آشنائی با نظام حقوقی حاکم بر این دریا،ابتدا به پیشینهء تاریخی روابط ایران و روسیه‌ پرداخته می‌شود و بعد موقعیتها و اهمیت دریای خزر،نظام حقوقی حاکم بر آن و حاکم بر دریاهای بسته در حقوق بین‌الملل بررسی شده و به دنبال آن،نظام حقوقی خزر،قبل از فروپاشی شوروی و پس از آن و نیز نظام‌ حقوقی پیشنهادی برای دریای خزر در شرایط فعلی،ارائه گردیده است.
فهرست مطالب

چکیده ۳
مقدمه ۳
بـیشینهء تاریخی‌ روابط‌ ایران‌ و روسـیه ۵
موقعیتها‌ و اهمیت دریای خزر ۸
بررسی چالشهای موجود درروابط ایران و روسیه از ابتدا تا فروپاشی شوروی ۱۰
چالشهای موجود در روابط ایران و روسیه در دوران تزارها : ۱۰
۱تصرف سرزمین هرجا که ممکن باشد ؛ ۱۱
جلوگیری از نفوذ کشورهای مخالف منافع روسیه در سرزمین ایران ؛ ۱۱
کسب حداکثر منافع اقتصادی و سیاسی در ایران. ۱۲
کسب حد اکثر منافع سیاسی اقتصادی به عنوان یک ابر قدرت: ۱۴
دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس واقیانوس هند: ۱۴
.تغییرات در سیاست شوروی نسبت به ایران: ۱۴
تلاش برای جذب ایران به اردوگاه کمونیست : ۱۵
چالشهای بین دوکشور در دوره زمانی بین وقوع انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی شوروی: ۱۶
۱تهدید منافع شوروی توسط ایران با توجه به شعار نه شرقی ونه غربی: ۱۶
توجه به انقلاب ایران به عنوان یک جنبش رهایی بخش: ۱۶
چالشها وعوامل وا گرایی درروابط ایران و روسیه پس از فروپاشی شوروی : ۱۷
نگرش به غرب ومکتب سرمایه داری: ۱۷
ایفای نقش برتر در معادلات جهانی : ۱۸
گسترش فروش تسلیحات روسی به ایران وضعف تکنولوژی روسیه: ۱۸
نزدیکی ایران به روسیه باعث افزایش هزینه های امنیتی غرب به نفع روسیه وبه ضرر ایران می شود: ۱۹
سایت اینترنتی گیلان نیوز ، تحولات دریای خزر ۱۹
تاثیرانقلاب اسلامی ایران بر کشورهای آسیای میانه ۲۱
تغییر در ژئو پلتیک منطقه پس از فرو پاشی: ۲۱
بی اعتمادی نسبت به اهداف روسیه در گسترش مناسبات با ایران : ۲۳
استفاده از ایران برای وحدت آسیای مرکزی وقفقاز: ۲۴
توافقات پشت پرده روسها: ۲۴
نگاه ابزاری به ایران برای گرفتن امتیازات بیشتر از کشورهای غربی: ۲۴
نظام حـقوقی حـاکم بر دریای خزر ۲۵
رژیم حقوقی دریاهای بسته در حقوق بین‌الملل ۲۶
نظام حقوقی دریای خزر پیش‌ از‌ فروپاشی‌‌ شوروی ۲۷
نظام حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی ۳۰
نظام حقوقی پیشنهادی برای دریای خزر در شرایط فعلی ۳۳
نـتیجه ۳۸
منابع ۴۱

30000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها