وجود لوث و اختلاف قاضی و اولیای دم در نوع قتل

۲۷ خرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 85 دسته: قیمت: 18000 تومان 15000 تومان

مقدمه
فقهای شیعه، بر اعتبار قسامه در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند یعنی قسامه‌ای که اولیای مقتول اقامه می‌کنند اثبات جنایت برای متهم و قسامه‌ای که متهم اقامه می‌کند از او رفع اتهام می‌نماید.
اما علمای عامه اتفاق نظر دارند که قسامه فقط در قتل نفس معتبر است و از جمله، ابوحنیفه معتقد است که قسامه، اثبات جنایت نمی‌کند و کاربرد حقوقی آن تنها رفع اتهام است ولی مالکی و شافعی و احمدبن‌حنبل معتقدند که قسامه هم اثبات جنایت می‌کند و هم نفی اتهام (نگارنده ضمن تطبیق نظرات در قالب ۴۰ نکته به موضوعات مختلف مسئله پرداخته است) آنچه که مخالفان قسامه به آن نظر دارند اصل تشریع قسامه نیست بلکه نامعقول بودن صدور حکم قصاص باستناد سوگند پنجاه نفر است که از مستندات وارده استنتاج مذکور بعید نیست، خصوصاً اینکه حکم مذکور جزء احکام امضایی است و در زمان جاهلیت نخستین کسی که با قسامه به داوری نشست ولیدبن‌مغیره بوده و بعداً این روش تقریر و تثبیت شد.
فهرست
مقدمه ۵
روش اثبات جرم در فقه اسلامی ۵
روش اثبات جرم در فقه شیعه ۶
نتایج نظری قواعد فقهی ۶
نتایج عملی بحث قواعد فقهی ۶
واژه قسامه ۱۰
تعریف قسامه از دیدگاه حنفی‌ها ۱۰
تعریف قسامه از نظر سایر فرق اهل سنت ۱۱
رأی مشهور فقهای شیعه ۱۱
نظر علامه در قواعد و فخر در ایضاح: ۱۲
مستند روایی قسامه ۱۴
توجیه حنفی‌ها ۱۶
مشروعیت مستند قسامه از نظر مذاهب خمسه ۱۸
مخالفان قسامه ۱۸
دلایل مخالفت با قسامه ۱۹
موارد اعمال قسامه از نظر مذاهب خمسه ۲۳
۱‌ـ‌ وجود دعوای قتل ۲۳
۲‌ـ‌ وجود لوث ۲۳
تعریف لفظی لوث ۲۳
لوث از نظر مالکیه ۲۴
لوث از نظر شافعی ۲۵
لوث در عرف حنابله ۲۶
لوث از نظر حنفیه ۲۷
لوث در نظر شیعه ۲۹
منبع………..۳۱

18000 تومان 15000 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها