نقش معاونت در جرم در نظام جزایی ایران و انگلیس

20 آگوست , 2018 بازدید: 645 دسته: قیمت: 40000 تومان 35000 تومان

چکیده
همانند سایر جرایم دیگر، مجازات نمودن اشخاص به عنوان معاون جرم، مستلزم وجود مسئولیت کیفری و اثبات ارکان سه گانه جرم می باشد.علاوه بر وجود این ارکان، برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم نیز شرط است. اما به نظر می رسد ضرورت وجود این شرایط نباید موجب این تصور شود که عمل معاونت در جرم و یا مجازات آن مستقل نمی باشد، بلکه معاونت در جرم اسباب جداگانه و ارکان مستقلی دارد. با این وجود احراز این ارکان و شرایط و یا تردید در لزوم یا عدم وجود رابطه سببیت یا علیت بین عمل معاون و جرم مباشر و ضرورت ارتکاب جرم مباشر برای مجازات نمودن معاون موجب دشواری هایی برای تعیین محدوده رفتار مادی معاون می شود و این پرسش را ایجاد می کند که چه میزان رفتار از یک فرد شامل مصادیق قانونی معاونت در جرم خواهد شد؟
پاسخ به این پرسش یکی از مباحث مهم و در عین حال تا حدودی پیچیده در حقوق کیفری انگلستان می باشد. به نظر می رسد با توجه به شباهت قواعد و مصادیق معاونت در جرم در حقوق کیفری انگلستان با حقوق کیفری ایران و با بررسی این شباهت ها و تفاوت ها در این دو نظام حقوقی کیفری، بتوان مفهوم مبهم برخی این مصادیق و نیز میزان رفتار لازم معاون در جرم را تا حدودی روشن نمود.
فهرست مطالب
چکیده ۵
مقدمه: ۵
بیان مسئله ۱۰
ارکان تشکیل دهندۀ جرم معاونت ۱۲
مصادیق معاونت در جرم ۱۳
مجازات معاونت در جرم ۱۴
ارکان معاونت در جرم ۱۶
رکن قانونی جرم معاونت: ۱۶
رکن مادی جرم معاونت ۱۷
تهدید: ۱۸
تطمیع: ۱۸
تحریک به ارتکاب جرم: ۱۹
دسیسه یا فریب: ۲۱
سوء استفاده از قدرت: ۲۲
ساخت وسایل ارتکاب جرم و یا تهیه آن: ۲۲
ارائه طریق ارتکاب جرم: ۲۴
تسهیل ارتکاب جرم ۲۵
رکن معنوی: ۲۶
معاونت در جرایم غیر عمدی ۲۷
بررسی تاریخی معاونت در جرم ۲۸
سیر تاریخی معاونت قبل از انقلاب ۱۳۵۷ ایران ۲۹
معاونت در جرم بعد ار انقلاب ۱۳۵۷ ایران ۳۰
تحریک و مصادیق مشابه (مصادیق نزدیک و مرتبط به رکن روانی مباشر) ۳۲
مصادیق نزدیک و مرتبط به رکن مادی جرم مباشر ۳۸
الف- تهیه وسیله و ارائه طریق ارتکاب جرم ۳۸
ب- تسهیل وقوع جرم ۴۰
نتیجه گیری ۴۳
منابع: ۴۶

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها