نقش مدت در عقد اجاره کار تحقیقی

23 ژوئن , 2020 بازدید: 68 دسته: قیمت: 9000 تومان

چکیده
اجاره عقدی است که به موجب آن یک طرف، منافع عین مال خود را در برابر اخذ اجرت با دیگری معامله می کند، به عبارت دیگر مالک مال، منافع مال خود را برای مدتی در قبال دریافت پول یا مال معینی در اختیار طرف قرارداد می­گذارد، بدون اینکه در مالیکت عین مال، تغییری ایجاد شود.
موضوع اجاره ممکن است محل کسب و کار، محل سکونت، اتومبیل، حیوان یا انسان باشد.
در اجاره، کسی را که مالک منافع است، «موجر یا اجاره ­دهنده» می­نامند و کسی را که متقاضی منافع می­باشد «مستاجر یا اجاره­کننده» می­نامند و موضوع (مال) مورد اجاره را «عین مستاجره یا مورد اجاره» می­نامند و اجرت و عوض منافع مالی را که مستاجر پرداخت می­کند، «مال­الاجاره یا اجاره بها» می­گویند.
برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .
از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .
در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد .
تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند .
فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۳
عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن ۳
تعریف اجاره ۴
اجاره در لغت ۴
اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ۶
تعریف اجاره در قانون ۹
اقسام عقد اجاره ۱۰
نقش مدت در عقد اجاره ۱۰
نقش مدت در انعقاد عقد اجاره ۱۴
الف: قول به لزوم ۱۷
به قول به صحت ۱۸
تعیین مدت در پیش قرارداد اجاره ۲۰
ذکر مدت در اجاره های خاص ۲۲
اجاره اشخاص ۲۲
اتصال و انفصال مدت از زمان انعقاد عقد اجاره ۳۰
نتیجه گیری ۳۰
منابع ۳۲

9000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها