نقش رهبری تحول گرا در توسعه ی یادگیری سازمانی

۱۳ اسفند , ۱۳۹۶ بازدید: 86 دسته: قیمت: 15000 تومان 10000 تومان

چکیده
توسعه‌ی یادگیری سازمانی به‌وجود شرایط و زمینه‌ای‌ مناسب نیاز دارد. در این میان، نقش عوامل انـسانی‌اجتماعی در ایجاد سازمان یادگیرنده‌ بسیار تعیین-کننده است‌. شناخت‌ بهتر نقش رهبری و رهبری تـسهیل¬کننده‌ی یادگیری سازمانی می¬تواند بـه ایـجاد آمادگی لازم برای توسعه‌ی سازمان یادگیرنده کمک کند. از این‌رو، در پژوهش حاضر به بررسی نقش رهبری تحول‌گرا در توسعه‌ی یادگیری‌ سازمانی پرداخته می¬شود و رابطه‌ی بین پنج بعد اصلی رهبری تحول‌گرا (شناخت شخصی، ترغیب ذهـنی، رهبری حمایتی، ارتباطات الهام¬بخش و تبیین چشم‌انداز) با شش بعد یادگیری سازمانی در سه لایه فردی، گروهی و سازمانی‌ بررسی‌ می‌شود. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است. قلمرو آماری آن نیز شامل مدیران شرکت¬های پتروشیمی و شـرکت¬های مـهندسی مشاور و ساخت و نصب پتروشیمی کشور (۹۵۰ نفر) است که با نمونه‌گیری تصادفی‌ انجام‌شده‌ و ۲۹۵ نفر از آنها به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج تحلیل داده¬ها با کمک الگوی معادلات ساختاری نشان می¬دهند که رهبری تـحول¬آفرین و هـمه‌ی ابعاد آن تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر‌ توسعه‌ی‌ سازمان یادگیرنده دارند و رهبری تحول¬آفرین می‌تواند زمینه‌ی اجتماعی مناسبی برای توسعه‌ی یادگیری سازمانی فراهم سازد.
فهرست مطالب
چکیده ۳
کلیدواژه‌ها: یادگیری سازمانی؛ سازمان یادگیرنده؛ یادگیری مـستمر؛ رهـبری تحول‌آفرین ۳
مقدمه ۴
تـعاریف مـفاهیم اصلی‌ ۵
بیان مسئله‌ ۲۰
مرور مبانی نظری ۲۱
سازمان یادگیرنده ۲۱
سنجش ابعاد سازمان یادگیرنده ۲۳
رهبری تحول‌آفرین ۲۴
رابطه‌ی رهبری‌ تحول‌آفرین‌ با‌ یـادگیری سـازمانی ۲۶
معرفی چارچوب مـفهومی پژوهـش ۲۸
فـرضیه‌های تحقیق ۲۹
فرضیه‌های‌ فرعی‌: ۲۹
روش‌شناسی پژوهش ۲۹
قلمرو آماری ۳۰
ابـزار جـمع‌آوری اطلاعات ۳۰
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۳۱
بررسی نتایج تجزیه‌وتحلیل اطلاعات ۳۱
آزمون فرضیه¬های فرعی‌ پژوهـش‌ ۳۴
نتایج‌ پژوهش‌ ۳۵
پیشنهادها ۳۸
منابع ۴۱

15000 تومان 10000 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها