نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در حل و فصل اختلافات سازمان‌های بین‌المللی

۱۹ اردیبهشت , ۱۳۹۷ بازدید: 89 دسته: قیمت: 12000 تومان

چکیده
گسترش تعداد و نقش سازمان¬های بین¬المللی در روابط بین الملل، سبب توسعۀ نظام حقوقی حاکم بر آنها شد تا جایی که حقوق معاهدات و مسئولیت سازمان های بین المللی تدوین و توسعه یافت. توسعۀ این نظام حقوقی، مستلزم تکامل روش‌های حقوقی حل و فصل اختلافات است. مقالۀ حاضر با روش توصیفی به تبیین نقش و رویۀ قضایی دیوان بین¬المللی دادگستری در حل اختلافات سازمان‌ها می¬پردازد. نتایج تحقیق نشان می¬دهد علی‌رغم محدودیت¬های حقوقی، نظرهای مشورتی دیوان نقش ویژه¬ای در حل اختلافات و توسعۀ نظام حقوقی سازمان‌ها دارد و رسیدگی¬های ترافعی نیز با وجود منع صریح اساسنامه، واجد ظرفیت¬هایی برای این منظور است. با وجود این، اصلاح اساسنامه و پیش بینی صلاحیت دیوان برای رسیدگی به اختلافات سازما‌ن‌ها ضرورتی اجتناب¬ناپذیر است.
فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۲
١. مبانی نـظرهای مشورتی ۶
٢. آثار و محدودیت های اخـذ‌ نـظر‌ مـشورتی ۹
٣. رویۀ دیوان در نـظرهای مـشورتی ۱۱
٣. ١. نظر مشورتی‌ سال‌ ١٩۴٩ دیوان دادگستری بین المللی در قضیۀ خسارت وارده بـه سازمان مـلل مـتحد ۱۲
٣. ٢. نـظر مـشورتی سال ١٩۵۶ در قـضیۀ آرای مـحاکم اداری دفـتر بین المللی کار ۱۳
٣. ٣. قضیۀ مازیلو (اختلاف میان دولت‌ رومـانی‌ و سـازمان‌ مـلل مـتحد( ۱۳
٣. ۴. قضیۀ کمارآسامی (اختلاف میان دولت مالزی و سازمان ملل متحد) ۱۵
٣. ۵. اعمال تعهد داوری تحت بخش ٢١ توافقنامۀ دفتـر مـرکـزی سـازمان ملـل در ٢۶ ژوئن ١٩۴٧ ۱۶
٣. ۶. تـفسیر‌ تـوافقنامۀ‌ ٢۵‌ مارس ١٩۵١ بین سازمان بهداشت جهانی و مصر ۱۶
ظرفیت رسیدگیهای ترافعـی دیـوان در حـل اختلافـات سـازمان هـای بـین المـللی ۱۸
١. طرفیت غیرمستقیم (نیابتی‌) سازمان‌ های بین‌ المللی ۱۸
٢. طرفیت مستقیم سازمان های بین المللی ۲۲
٣. ضرورت اصلاح مـاده ٣۴ اسـاسنامه ۲۵
نتیجه‌ گیری‌ ۳۲
فهرست‌ منابع‌ ۳۴

12000 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها