نقش دولت در اقتصاد اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

14 دسامبر , 2017 بازدید: 863 دسته: قیمت: 13000 تومان 10000 تومان

مقدمه‌
دولت‌ و حـکومت‌ بـه کـلیه دستگاه‌های اداره‌کننده یک کشور گفته می‌شود،که این دستگاه‌ها شامل قوای سه‌گانه‌ی مقننه‌،قضائیه و مـجریه می‌باشد.به عبارت دیگر،دولت عبارت است از:اجتماع بخشی از‌ انسان‌ها در سرزمینی مشخص‌ با‌ حـکومتی سازمان‌یافته که بر آنـها اعـمال حاکمیت می‌کند،لذا دولت در این معنا دارای چهار عنصر اساسی جمعیت،سرزمین،حکومت و حاکمیت است.حکومت، اساسی‌ترین عنصر دولت است و هیچ دولتی بدون حکومت‌ وجود ندارد.
یکی از مهمترین مسایل اقتصادی در هر کشور،جایگاه و حدود اخـتیارات دولت می‌باشد،و آنچه که اهمیت دارد، حدود آزادی افراد برای فعالیت‌های گوناگون اقتصادی و محدوده‌ی مداخله‌ی دولت است.در‌ کشورهای‌ مختلف، دولت و محدوده‌ی دخالت آن در اقتصاد به شکل‌های متفاوتی بیان می‌گردد،که البته این گستره دخالت دولت با توجه بـه جـهان‌بینی و فلسفه‌ی سیاسی حاکم بر هر کشور تعیین می‌گردد‌.چگونگی‌ دخالت دولت با توجه به دیدگاه جامعه درباره ارتباط فرد و دولت تأثیر می‌پذیرد و این رابطه در مکاتب مختلف بطور متفاوت بیان شده است.مـثلا در یـک مکتب فرد و دولت‌ را‌ از یک پیکره محسوب نموده و دولت نماینده افراد جامعه و تعیین‌کننده‌ی اهداف جامعه می‌باشد. در مکتب دیگر،جامعه از نوع افراد مستقل تشکیل شده و دولت جزیی از این پیکره نیست‌ و مردم‌ بدنبال‌ اهـداف شـخصی خود حرکت می‌کنند‌ و تنها‌ فرد‌ و خواسته‌های او مدّنظر است.بعضی از نظریه‌ها،فعالیت‌های دولت را در اقتصاد نفی می‌کنند و برخی اقتدار و دخالت زیادی برای دولت قایل‌اند‌ و بعضی‌ نیز‌ حدود و اختیارات مشخصی برای دولت در نظر می‌گیرند‌.
فهرست مطالب
مقدمه‌ ۲
تحول تاریخی جایگاه دولت در اقـتصاد ۳
نقش دولت در اقـتصاد اسـلامی ۹
اجرای‌ عدالت‌ ۱۱
ایجاد‌ امنیت‌ ۱۲
توسعه امـور فـرهنگی و آموزش ۱۳
اجرای‌ قوانین‌ و مقررات و حدود الهی ۱۴
تنظیم‌ دخل و خـرج عـمومی ۱۵
نظارت و کنترل ۱۶
تـأمین رفاه‌ اقتصادی‌ ۱۸
نقش دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۹
عدالت‌محوری ۲۰
قانونگذاری ۲۳
تخصیص مـنابع ۲۸
ثبات‌ اقتصادی‌ ۳۲
نتیجه‌گیری ۳۵
پی‌نوشت‌ها: ۳۸
فـهرست مـنابع: ۴۱

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها