نقش استانداردهای حسابداری در بهره وری شرکتها

23 سپتامبر , 2019 بازدید: 490 دسته: قیمت: 15000 تومان

چکیده:
استانداردهای حسابداری مقوله ای با اهمیت در متون کسب و کار است که تاثیرات بالقوه ای از طریق اثرگذاری بر گزارشگری مالی میان شرکت ها و ذی نفعان دارد. از این رو نحوه استفاده از آن ها بسیار با اهمیت است. پژوهش حاضر به بررسی کمی شیوه استفاده از استانداردهای حسابداری اختصاص دارد. در این پژوهش شاخصی به منظور مشخص کردن سطح اصل محوری و یا قاعده محوری استانداردها استفاده شد و سپس براساس متغیرهای توضیح دهنده برآمده از تئوری اثباتی حسابداری بررسی شد. به منظور انجام این پژوهش از داده های مربوطبه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۳ استفاده شد و سعی شد از روش سرشماری برای انجام آزمون های آماری استفاده شود. نتایج نشان داد که شرکت های دارای هزینه سیاسی تمایل بیشتری به استفاده از استانداردهای قاعده محور دارند، در حالی که شرکت هایی که دارای هزینه بدهی و هزینه جبران خدمات پاداش محور بالاتر بودند، بیشتر از استانداردهای اصل محور استفاده کرده اند. افزون بر این، نتایج پژوهش بیان می دارد که شرکت ها با افزایش سطح بحران و محدودیت مالی به استانداردهای اصل محور سوق پیدا می کنند.
فهرست مطالب
چکیده ۴
مقدمه ۴
مبانی نظری و پیشینه پژوهش ۷
بررسی استانداردهای حسابداری ایران ۱۰
ویژگی های قاعده محوری عبارتند از: ۱۰
فرضیه های پژوهش ۱۸
فرضیه اول: ۱۹
فرضیه دوم: ۱۹
فرضیه سوم: ۲۰
روش پژوهش ۲۰
یافته های پژوهش ۲۴
آماره های توصیفی ۲۴
نتایج آزمون فرضیه اول: ۲۵
نتایج آزمون فرضیه دوم و سوم ۲۸
نتیجه گیری ۳۲
منابع ۳۴

15000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها