مقایسه ی اثربخشی گروه درمانی مثبت نگر و گروه درمانی آدلری؛ در ارتقاء تاب آوری و عزت نفس زنان مطلقه

۵ بهمن , ۱۳۹۶ بازدید: 621 دسته: قیمت: 9000 تومان 7000 تومان

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی گروه درمانی مثبت نگر و گروه درمانی آدلری بر افزایش تاب آوری و عزت نفس زنان مطلقه صورت گرفت . روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ، پس آزمون و گروه کنترل و جامعه آماری شامل کلیه زنان مطلقه مراجعه کننده به مراکز مشاوره “سرای تداوم ” وابسته به شهرداری شهر ساری در پاییز ٩۴ به تعداد ١٨٠ نفر بود. پس از اعلام فراخوان در این مراکز، تعداد ۴۵ نفر داوطلب جهت شرکت در برنامه آموزشی، غربالگری و ثبت نام شدند. سپس ، به منظور به دست آوردن اطلاعاتی در زمینه شرایط اقتصادی اجتماعی نمونه ها، مصاحبه فردی انگیزشی با این افراد انجام شد. پس از این مصاحبه ، فرم اطلاعات فردی و فرم توافق آگاهانه توسط داوطلبان تکمیل و شرکت کنندگان به صورت تصادفی به گروه های ١۵ نفره (گروه ١: مثبت نگر، گروه ٢: آدلری و گروه ٣: کنترل ) گمارده شدند. قبل و بعد از اجرای گروه درمانی ها، پرسشنامه تاب آوری و عزت نفس توسط هر یک از شرکت کنندگان تکمیل شد. تعداد جلسات هر یک از گروه درمانی ها ١٢ جلسه بود که یک بار در هفته به مدت ٩٠ دقیقه اجرا شد. در این پژوهش از پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (٢٠٠٣) و پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (١٩۶٧) استفاده شد.
فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۳
جامعه آماری، روش نمونه‌ گیری‌ و تـعداد‌ نـمونه ۱۱
ابزارهای‌ پژوهش‌ ۱۱
خـلاصه جلسات گروه درمانی مثبت نگر ۱۲
جلسات خلاصه گروه درمانی مثبت‌ نگر‌ ۱۲
خلاصه جلسات گـروه درمـانی آدلری ۱۳
بحث ۲۰
نتیجه گیری ۲۳
فهرست منابع و مآخذ ۲۵

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها