مقاله نظریه تولمن

9 دسامبر , 2019 بازدید: 257 دسته: قیمت: 2500 تومان

چکیده
مقاله حاضر به بررسی ارتباط نظریه یادگیری تولمن و سایر نظریات یادگیری، رفتار گرایی هدفمند، اصل یادگیری از دیدگاه تولمن و انتقادات بر نظریه تولمن را بیان می کند.

تولمن یک رفتار گرا است که در تمام عمر به صورت یک رفتار گرای کاملاً عینی باقی ماند اما نوع رفتار گرایی او تفاوت هایی با رفتار گرایی مرسوم داشت که به همین جهت او خود، رفتار گرایی مورد نظرش را رفتار گرایی هدفمند نام نهاد. برای رفتار گرایی هدفمند رفتار، هدف دار، شناختی و یکپارچه است یعنی خاصیت گشتالتی دارد. او درباره هدفمند یک رفتار گرایی یکپارچه است نه جزء نگر. اما در هر صورت نوعی رفتار گرایی است که محرک ها و پاسخ ها و تعیین کننده های رفتاری پاسخ تمام چیزی است که این رفتار گرایی به مطالعه آن می پردازد.

تولمن از تقویت یک تفسیرکاملا شناختی ارائه کرد و آن را معادل تائید دانست. تولمن به قانون اثر ثرندایک و اصل تقویت نظر انتقاد آمیزی داشته است. تولمن اعتقاد داشت که کوشش و خطا به صورت نمادی صورت می گیرد. برخلاف کوشش و خطای رفتاری که در ابتدا یک پاسخ داده می شود و بعد پاسخ دیگر تا این که سر انجام مسئله حل شود، در کوشش و خطای نمادی، آزمون رویکردهای مختلف به جای رفتاری باشد به صورت شناختی انجام می شود.

از نظر تولمن یادگیری با عملکرد فرق دارد. یادگیری نهفته آن یادگیری است که به عملکرد برگردانده نشده است وی با آزمایشاتی که در زمینه یادگیری نهفته انجام داده است به این نتیجه رسیده که یادگیری متفاوت از عملکرد است به عقیده وی خاموشی به صورت نهفته است آزمودنیها در موقعیتهای یادگیری به جای یادگیری پاسخ، مکان یادگیری را می آموزند. تولمن به شش نوع یادگیری اعتقاد داشت که عبارتند از: نیرو یابی، باورهای هم ارز، انتظارات میدانی، حالت های شناخت میدانی، تمیز سایق و الگوهای حرکتی

واژه های کلیدی: نظریه تولمن، اصل یادگیری، انگیزش، تقویت، عملکرد، یادگیری نهفته، خاموشی نهفته، یادگیری مکان ، یادگیری پاسخ

فهرست مطالب
مقدمه ۴
ارتباط نظریه یادگیری تولمن و سایر نظریات یادگیری ۶
رفتار گرایی هدفمند ۱۲
یادگیری چیست؟ ۱۴
اصل یادگیری از دیدگاه تولمن ۱۵
انگیزش ۱۶
تائید در مقایسه با تقویت ۱۶
کوشش و خطای نمادی ۱۸
یادگیری در مقایسه با عملکرد ۱۸
یادگیری نهفته ۱۹
خاموشی نهفته ۲۲
یادگیری مکان در مقایسه با یادگیری پاسخ ۲۳
انتظار تقویت ۲۴
نقاط مثبت و موفقی تهای نظریه تولمن ۲۷
انتقادات بر نظریه تولمن ۲۸
منابع ۳۱

منابع

2500 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها