مفهوم و جایگاه اکراه در حقوق کیفری بین الملل

7 آگوست , 2019 بازدید: 495 دسته: قیمت: 14000 تومان

چکیده
اکراه به عنوان یکی از موانع ایجاد مسئولیت کیفری از مباحث بسیار مهم و بحث برانگیز در حقوق داخلی و بین المللی میباشد. البته آنچه که موضوع اختلاف در سیست مهای مختلف حقوقی نوشته و کامن لا است اکراه در جنایات منتهی به قتل انسان ب یگناه است. در سیستم حقوق نوشته اکراه را در این جنایات با رعایت شرایط سخت اکراه مورد پذیرش قرار داده و آن را مانع ایجاد مسئولیت کیفری م یدانند. اما در سیستم کامن لا اکراه در این جنایات مورد پذیرش نیست و فقط م یتواند موجب تخفیف مجازات مرتکب گردد. مبنای پذیرش اکراه در حقوق نوشته به عنوان مانع ایجاد مسئولیت کیفری انتخاب معقول و قابل فهم در جامعه است. به عبارت دیگر عملی که مکره در برابر تهدید غیر قابل تحمل انجام م یدهد باید معقول بوده و در بین جامعه قابل فهم و درک باش د. اساس نامه های محاکم بی نالمللی کیفری از جمله یوگوسلاوی سابق و رواندا و … در خصوص مسئله اکراه در جنایات منتهی به قتل ساکت است. این محاکم بر اساس نظر قضات آن که تابع سیست مهای کامن لا (اکراه را به عنوان مانع ایجاد جرم م یدانند) یا رومی و ژرمنی (اکراه را صرفاً موجب تخفیف مجازات میدانند) بودند، آرای متفاوتی در پذیرش و عدم پذیرش اکراه صادر کردند. تا اینکه اساسنامه دیوان بین ا لمللی کیفری در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید و به این اختلاف نظ رها پایان داد. جزء د از بند ۱ ماده ۳۱ اکراه و اضطرار را با رعایت شرایط سخت در همه جنایات حتی منتهی به قتل انسان بی گناه به عنوان موانع ایجاد مسئولیت کیفری میداند
کلمات کلیدی
اضطرار, اکراه, اساسنامه دیوان بی نالمللی کیفری, موانع ایجاد جرم, موانع ایجاد مسیولیت کیفری
فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۴
بیان مسئله ۵
گفتار نخست‌ : ماهیت‌ و مبانی‌ اکراه در حقوق بین الملل کیفری‌ ۷
الف‌ ) مـاهیت اکـراه در حـقوق بین المللی کیفری ۷
ب ) مبانی اکراه در حقوق بین المللی کیفری ۹
رفتار غیرارادی ۱۱
فقدان وضعیت منصفانه ۱۳
تـناسب ، تـوقع از خـودگذشتگی‌ و شدت‌ جرم ۱۴
قـابلیت درک تـوانایی جلوگیری‌ از‌ تهدید‌ ۱۶
مبانی اکراه در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ۱۹
گفتار دوم : اکراه به عـنوان‌ عـامل‌ مؤثر در مسئولیت کیفری و مجـازات در حقـوق‌ بین‌ الملل‌ کیفری ۲۰
الف ) اکراه به عنوان مـانع ایجـاد‌ مسئولیت‌ کیفری در حقوق بین الملل کـیفری ۲۰
نتیجه گیری ۲۷
فـهرست منابع ۳۰

14000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها