مطالعه تطبیقی وکالت توکیلی زوج به زوجه در فقه امامیه و حقوق مصر

4 فوریه , 2020 بازدید: 79 دسته: قیمت: 19000 تومان

چکیده :
وکالت در بیان مشهور فقهاء استنابه در تصرف می باشد و توکیل در وکالت این است که وکیل از طرف موکل خود حق اخذ وکیلی دیگر را برای خود یا برای موکلش داشته باشد. در فقه امامیه اصل من توکیل به غیر است مگر اینکه موکل صریحا، چنین ادنی را به وکیل داده یا به دلالت قرائن وکیل – مجاز در بر گزیدن جانشین برای خود باشد. مطابق حقوق مصر وکیل بدون اجازه موکل می تواند دیگری را در اجرای وکالت جانشین خود سازد و به طریق اولی اگر موکل به وی اجازه این کار را داده باشد، چنین اختیاری را دارد. به طور کلی زوج به زوجه در هر امری که شرع و قانون مباشرت شخص معین را لازم ندانسته از جمله طلاق و نکاح و بیح، می تواند به نحو توکیلی وکالت دهد. در قوانین احوال شخصیه مصر نصی در مورد وکالت نوکیلی زوجه از جانب زوج در طلاق و نکاح دیدم نمی شود و آنچه فقهای حلفی در مورد توکیل و تفویض گفته اند در این کشور کماکان معتبر است.
فهرست مطالب

چکیده : ۲
مقدمه ۲
تعریف وکالت توکیلی ۴
تبیین ماهیت وکالت توکیلی ۴
جواز و عدم جواز وکالت تو کیلی ۵
الف: بررسی جواز و عدم جواز وکالت نوکیلی در فقه امامیه و حقوق ۵
به بررسی جواز و عدم جواز وکالت تو کیلی در حقوق مصر ۶
اقسام وکالت توکیلی ۷
الف: وکالت تو کیلی مربح ۷
ب: وکالت تو کیلی ضعنی (مستقیم) ۸
ج وکالت تو کیلی ضمنی (غیر مستقیم) ۸
بررسی رابطه وکیل و موکل ۹
بررسی رابطه موکل و وکیل جانشین ۱۰
بررسی وکالت تو کیلی زوج به زوجه در نکاح ۱۰
تعاریف لغوی و فقهی و اصطلاحی نکاح ۱۰
الف: وکالت در انشای عقدت ۱۱
ب: وکالت شخص واحد از طرف زوجین ۱۲
ج: اقسام وکالت در نکاح ۱۲
بررسی و کالت تو گیلی زوج به زوجه در نکاح ۱۳
بررسی جواز وکالت در نکاح در حقوق مصر ۱۶
انواع ازدواج های صورت گرفته در مصر ۱۶
بررسی وکالت و وکالت توکیلی در تکاح در حقوق مصر ۱۸
بررسی وکالت تو کیلی زوج به زوجه در طلاق ۱۸
تعریف طلاق ۱۸
نظریات فقهی در طلاق به درخواست زن ۲۱
تعریف وکالت تو گیلی زوج به زوجه و اقسام آن ۲۴
اقسام وکالت در توکیل ۲۵
بررسی جواز وکالت تو کیلی زوجه در طلاق ۲۵
الف: بررسی فقهی جواز وکالت در صیغه طلاق ۲۶
ب: بررسی فقهی جواز وکالت تو گیلی زوج به زوجه ۲۷
بررسی قانونی شرط وکالت زوجه در طلاق ۳۱
ابعاد و کالت توکیلی زوج به زوجه در طلاق وکالت زوجه در طلاق ۳۳
وکالت زوجه در طلاق به سه صورت مطرح می شود ۳۳
۱- طرق قانونی: ۳۳
۲- شرط وکالت ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم ۳۳
٣- قرارداد مستقل ۳۳
صورتهای وکالت در طلاق در ضمن عقد ۳۴
۱- زن وکیل مطلق از طرف شوهر باشد ۳۴
۲- تحقق امری در خارج برای مطلقه ساختن زن ۳۶
۳- در عقد نکاح یا عقد خارج لازم، وکالت برای زن شرط می شود، بدین گونه که پس از تحقق امر معینی ۳۶
الف: بررسی شرط وکالت در ضمن عقد لازم ۳۷
ب: بررسی شرط وکالت در ضمن عقد خارج لازم ۳۸
جوکالت بلاعزل ۳۸
تشریفات و نوع طلاق ۳۹
الف: رعایت تشریفات طلاق در صورت وکالت نوکیلی زوجه ۳۹
ب: نوع و ماهیت طلاق زوجه به وکالت نوکیلی از زوج ۴۰
بررسی نتایج دادن وکالت تو کیلی در طلاق به زوجه از جانب زوج ۴۱
بررسی وضعیت طلاق و وکالت تو کیلی زنان در طلاق در مصر ۴۳
تعریف طلاق و شرایط آن در احوال شخصیه مصر ۴۴
الف: بررسی وضعیت طلاق زنان در عصر ۴۴
ب: بررسی موارد طلاق به تقاضای زن ۴۶
الف) غیبت شوهر ۴۹
ب) امتناع با عجز از انتقاق ۴۹
ج) ابلاء در قوانین کشور مصر حکمی راجع به ایلاء نیست ۴۹
د) طلاق با تفریق به سبب عیب، ضرر و نفاق ۴۹
تفویض و کالت تو کیلی زن در حقوق مصر ۵۰
بررسی مسائل پیرامون وکالت توکیلی زوج به زوجه ۵۰
انحلال وکالت در طلاق ۵۰
محجوریت در وکالت ۵۱
محدوده اختبارات زوج پس از تو کیل و تفویض وکالت به زوجه ۵۲
نتیجه گیری ۵۵
منابع و مآخذ ۵۷

19000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها