مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی کار تحقیقی حقوق

12 ژانویه , 2020 بازدید: 122 دسته: قیمت: 13000 تومان

چکیده
در حقوق ایران ، سیاست جنایی افتراقی حاکم بر قلمرو رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، به نظام مسولیت ناشی از آن نیز سرایت کرده و وضعیت ویژه ای پدید آورده است . مقاله حاضر با تحلیل این نظام ، واکنش های تعیین شده برای این دسته از جرایم را بررسی میکند. ابتدا نظام مسئولیت حاکم بر قلمرو جرایم مطبوعاتی مورد بررسی قرار میگیرد در طی آن مسئولیت این گونه جرایم آشکار میشود. دخالت اشخاص متعدد (صاحب امتیاز، مدیر مسئول ، سردبیر، نویسنده یا خبرنگار …. ) در روند کار مطبوعاتی، ماهیتی گروهی به این کار بخشیده و پیچیدگیهای خاصی در مسائل حقوقی مربوط به آن پدید آورده است . نظام مسئولیت جرایم مطبوعاتی در ایران نظام مسئولیت جمعی است و تک تک دست اندرکاران نشر یک اثر در قبال نتایج آن مسئول شناخته میشوند. مدیر مسئول مسئولیت اصلی و مستقیم مطالب را بر عهده دارد. مصونیت نشر مذاکرات مجلس یا روند دادرسی در قوانین ایران پیش بینی نشده است ، هر چند به نظر میرسد انعکاس صحیح و بیکم و کاست جریان جلسات علنی مجلس با توجه به مصونیت نمایندگان در ایران لااقل میتواند دفاعی معتبر در نظر گرفته شود. با توجه به ماده ٣۵ قانون مطبوعات مجازات هایی را که در خصوص جرایم مطبوعاتی اعمال میشود در سه حوزه میتوان مورد بررسی قرار داد: یک ؛ جرایمی که قانون مطبوعات همراه با بیان مجرمانه بودن عمل در همان ماده مجازات آن را تعیین کرده است . دو؛ جرایمی که قانون مطبوعات در خصوص مجازات آنها ساکت است اما قانون مجازات اسلامی مجازاتی را مشخص کرده است و سه ؛ جرایمی که نه قانون مطبوعات برای آن مجازات تعیین کرده و نه قانون مجازات اسلامی در خصوص آن پیش بینیای دارد.
فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۳
١. نظام مسئولیت ۴
١ـ١‌. فرد‌ مـسئول ۴
١ـ١ـ١. مـدیر مسئول ۹
١ـ١ـ٢. صاحب امتیاز ۱۱
١ـ١ـ٣. پدیدآورنده اثر ۱۳
١ـ١ـ۴. سایر اشخاص (چاپ کننده ، تـوزیع کـننده و فروشنده ) ۱۷
١ـ٢. مصونیت ها ۱۷
٢. انواع واکنش‌ ۱۹
٢ـ١. مجازات ۱۹
٢ـ١ـ١‌. دسـته اول ۲۰
٢ـ١ـ٢‌. دسته‌ دوم‌ ۲۴
٢ـ١ـ٣. دسته سوم ۲۵
٢ـ٣. جبران خسارت ۲۸
دستاورد ۳۰
منابع ۳۱
پی نوشت ها ۳۲

13000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها