مسئولیت عاقله در قانون مجازات جدید

۱۱ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 187 دسته: قیمت: 20000 تومان 15000 تومان

چکیده
تردیدی نیست که انسان ها در زندگی اجتماعی وابستگی هایی به یکدیگر دارند و هر فرد در مقابل همنوع خویش مسئولیت هایی را به عهده دارد. برخی از این مسئولیت ها از نظر عقل, عرف, شرع و یا قوانین موضوعه الزامی است, اما بسیاری از آنها جنبه اخلاقی و ـ یا بهتر بگوییم ـ استحبابی دارد. در مقوله مورد بحث, یکی از موضوعاتی که به ویژه پس از وضع قانون مجازات اسلامی کشورمان در محافل فقها و علما و حقوق دانان مورد توجه قرار گرفته و درباره آن آرا و نظریات متفاوتی اظهار شده است, موضوع (عاقله) در قانون مجازات جدید بررسی می شود
فهرست مطالب

چکیده ۲
مقدمه ۲
تاریخچه عاقله وتبیین و تجریه و تحلیل عاقله و مراتب آن ۶
دادرسی دفاع عاقله و تبیین عاقله با اصل شخصی بودن مجازات ها ۶
دادرسی دفاع عاقله ۶
عاقله و اصل شخصی بودن مجازاتها ۸
پرسشها شبهات نسبت به عاقله و بررسی تغییرات در قانون جدید) ۱۱
آیا عاقله حکم تاسیسی است یا امضایی ۱۱
حکمت تحمل عاقله نسبت به دیه از سوی جانی با توجه به اصل شخصی بودن مجازات از دیدگاه فقها ۱۵
وضعی و یا تکلیفی بودن حکم عاقله و شمول آن به همه زمان ها یا اختصاص آن به عصر خاص ۲۳
بررسی تغییرات عاقله در قانون مجازات سال ۱۳۹۲و تطبیق آن با قانون سال ۱۳۷۰ ۳۴
نتیجه گیری ۴۰
پیشنهادات ۴۴
منابع ۴۶

20000 تومان 15000 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها