مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال فعالیت های تروریستی کار تحقیقی

23 ژوئن , 2020 بازدید: 114 دسته: قیمت: 29000 تومان

چکیده
اعمال و روشهای تروریستی تنقض آشکار اصول و مقاصد سازمان ملل متحد تلقی می شوند و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت داخلی و بین المللی به شمار می آیند. امروزه جامعه بین المللی بر سر تعریف تروریسم به اجماع نرسیده است؛ این عدم اجماع به لحاظ سیاسی است و دولت ها حاضر نیستند منافع ملی و امنیت خود را فدای حفظ صلح و امنیت بین المللی نمایند و بر سر تعریف تروریسم به اجماع برسند. هرچند بدون وجود تعریف جامعی از تروریسم نمی توان به یک نظام دائمی و منسجم برای مبارزه با تروریسم دست یافت، اما امروزه مبارزه با تروریسم چشمگیر است. در حال حاضر مجموعه ای از استاد بین المللی لازم الاجرا وجود دارند که مطابق أنها دولت ها متعهد به مبارزه با تروریسم اند. طبق اصل کلی، اعمال متخلفانه بین المللی دولت ها موجد مسئولیت بین المللی آنها می شود. تخطی از تعهدات بین المللی نیز نوعی عمل متخلفانه بین المللی به شمار می آید. هر عمل متخلفانه از دو رکن فاعلی؛ انتساب پذیری عمل به دولت و رکن موضوعی نقض تعهد بین المللی، تشکیل یافته است. هر چند تروریست ها اصولا اشخاص حقیقی اند (افراد و گروههای خصوصی) و طبق اصل کلی اعمال اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست، اما در طرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها نسبت به اعمال متخلفانه بین المللی (۲۰۰۱)، مواردی پیش بینی شده است که بر اساس آن، دولتها ناقض تعهدات بین المللی شناخته شده و طی آن اعمال تروریست ها قابلیت انتساب به دولت ها می یابد. بنابراین در صورت انتساب عمل تروریست ها به دولتی خاص، دولت مزبور دارای مسئولیت بین المللی است و باید عرامت حاصل از نقض تعهدات بین المللی خود را بپردازد. در زمینه عملکرد بین المللی تروریسم در عرصه روابط بین الملل تحقیقات بسیار صورت گرفته اما تحت عنوان مورد تحقیق زمینه و گستره فعالیت پژوهشی گشوده می باشد که تفصیلا نسبت به آن مبادرت می شود.
واژگان کلیدی: تروریسم بین المللی، مسئولیت بین المللی دولت، اعمال متخلفانه بین المللی، تعهدات بین المللی، قابلیت انتساب

فهرست مطالب
مقدمه ۶
ترمینولوژی تروریسم ۶
تاریخچه تروریسم ۸
اقسام تروریسم ۱۰
بند دوم: تروریسم داخلی و ترور سیم بین المللی ۱۱
الف: تروریسم داخلی ۱۱
ب: تروریسم بین الملل ۱۱
سازمان ملل و تعریف تروریسم ۱۲
مجمع عمومی و تعریف تروریسم ۱۳
عملکرد سازمان ملل متحد در راستای مبارزه با تروریسم ۱۵
عملکرد مجمع عمومی سازمان ملل متحد در راستای مبارزه با تروریسم ۱۶
قطعنامه ۳۰۳۲ مجمع عمومی و تشکیل کمیته ضد تروریسم ۱۷
مسئولیت بین المللی دولت ها ۲۰
تاریخچه و روند شکل گیری مسئولیت بین المللی ۲۱
تعریف مسئولیت بین المللی ۲۲
بند اول: تعریف مسئولیت بین المللی در دکترین حقوق بین الملل ۲۲
منشأ مسئولیت بین المللی ۲۵
نظریه خطا ۲۶
نظریه خطر ۲۸
نتیجه گیری و پیشنهادات ۳۰
منابع ۳۳

29000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها