مسئولیت بین المللی دولتها در نتیجه اعمال شورشیان

7 می , 2020 بازدید: 394 دسته: , قیمت: 15000 تومان

فهرست مطالب
مقدمه ۲
حدود مفاهیم ۴
مسئولیت بین المللی دولتها ۴
مفهوم شورشیان از دیدگاه حقوق مسئولیت بین المللی ۹
مسئولیت بین المللی دولتی که گروه شورشی در آن فعالیت می نماید: ۱۲
الف- اعمالی که متضمن یک اقدام قراردادی است: ۱۴
۱- اخذ وام: ۱۵
۲- امتیازات و واگذاریهای اموال کشور (اعطاء شده توسط شورشیان ناموفق به خارجیان): ۱۶
۳- اعمال روزمره اداری (توسط شورشیان ناموفق): ۱۶
ب- اعمالی که ایجاد خسارت و زیان می نمایند: ۲۰
بررسی مسئولیت جنبش شورشی بعد از پیروزی ۲۵
تشکل دولت (حکومت) جدید ۲۵
الف- بیان قاعده: ۲۵
ب- حد مسئولیت دولت (مسئله کنترل): ۲۶
ج- مسئله شناسایی دولت های جدید: ۲۷
تشکیل کشور جدید: ۲۷
نتیجه گیری ۲۸

چکیده
در حقوق بین الملل طبق قاعده ی کلی رفتار شورشیان سازمان یافته به دولت منتسب نمی شود؛ زیرا آنها ارگان دولت محسوب نمیشوند و نیز دولت در موقعیتی نیست که کنترل موثری بر فعالیتهای آنها داشته باشد. اما موقعیتهایی وجود دارد که رفتار شورشیان میتواند به کشوری که در قلمرو آن فعالیت میکنند و یا به کشور دیگر منتسب شود. حالت اول، زمانی است که دولت در مظان اتهام همکاری و یا ترک فعل در برابر اعمال زیانبار شورشیان قرار گیرد. حالت دوم، هنگامی است که شورشیان طبق دستورالعمل و یا تحت هدایت و یا کنترل کشور دیگر عمل کنند که در این صورت ارگان بالفعل facto de و کارگزار آن کشور محسوب خواهند شد.
واژگان کلیدی: اعمال شورشیان- معیارهای انتساب- دولت- ارگان بالفعل- اشخاص خصوصی.

15000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها