مبانی و مفهوم رسیدگی غیابی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر دادرسیهای اداری

۱۳ اسفند , ۱۳۹۶ بازدید: 147 دسته: قیمت: 32000 تومان 29000 تومان

چکیده
یکی از علل‌ مـهمی‌ کـه‌ بـطوء جریان دادرسی را در دادگاههای مدنی ایرن ایجاد مینماید رسیدگی متعدد نسبت بموضوع مطروحه‌ میباشد-بدیهی اسـت چنانچه بگفتگوی مورد نزاع دقیقا در یک مرحله زسیدگی بعمل‌ آید منظور دادگاه کـه‌ کشف‌ حقیقت امر و نـتیجتا ذیـحق شناختن احد از طرفین است بآسانی انجام و صورت خواهد گرفت و این رسیدگی در یک مرحله که از بهترین نحوه‌ دادرسی بشمار میرود کاملا برای حل و فصل اختلافت‌ اشخاص کافی خواهد بود متأسفانه نگاه بـعللی احکامی‌ باشتباه صادر میشود.
از این لحاظ برای حفظ حقوق مردم و حیثیت دوایر قضائی رسیدگی مجدد را در مرحله‌ بالاتر ضروری دانسته‌اند و دادگاه هم‌ با‌ در نظر گرفتن اینکه حکم قبلی قطعی نبوده در مرحله تـجدید نـظر مسلماً مراقبت و توجه بیشتری بکار میبرد در این صورت احکام صادره از احکام دادگاه نخستین‌ صحیح‌تر خواهد بود‌
برای تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطه حکومت و مردم ضروری است. «دادرسی اداری»، یکی از راه‌های تضمین قانونمندی این رابطه، اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی به شهروندان است. پیش از انقلاب اسلامی با وجود تصویب برخی قوانین در این زمینه، عزم جدی برای تحقق این موضوع به وجود نیامد، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تأسیس دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری، این امر مورد اهتمام جدی واقع شد. این مقاله، مبانی ومفهوم رسیدگی غیابی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر دادرسی های اداری را مورد واکاوی قرار داده است.
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۲
مبحث اول: رسیدگی غیابی در حقوق ایران ۴
در امور مدنى ۴
مرحله قبل از انقلاب ۴
شرایط رسیدگی غیابی ۵
موارد رسیدگی غیابی ۶
مرحله بعد از انقلاب ۷
پیش بینی قانونگذار در قوانین متفرقه ۸
شرایط رسیدگی غیابی ۹
ماهیت حقوقی تصمیم غیابی دادگاه ۹
اجرای حکم غیابی ۱۰
اعتراض به حکم غیابی ۱۱
در امور کیفری ۱۱
مرحله قبل از انقلاب ۱۱
مرحله بعد از انقلاب ۱۳
مقایسه و تطبیق ۱۴
دادرسی اداری در ایـران پیـش از انقلاب اسلامی ۲۱
دادرسی‌ اداری‌ پس از انقلاب اسـلامی ۲۵
دیوان عدالت اداری ۲۵
۱-تغییر در ترکیب شعب ۳۲
۲-تـوجه به سابقه قضایی قضات دیوان ۳۲
۳-تأسیس شعب تشخیص و حذف شعب تجدیدنظر ۳۲
۴-اعاده دادرسی‌ ۳۲
۵-دخالت فرد ثالث‌ ۳۳
۶-تشکیل واحد اجرای احـکام ۳۳
۷-توجه به موضوع کارشناسی ۳۳
ز. لایحه‌ پیشنهادی‌ آیین دادرسی جدید دیـوان ۳۳
ح. تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی‌ شوراهای‌ حل‌ اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری ۳۴
مراجع اختصاصی اداری (شبه قضایی) ۳۴
نحوه رسیدگی غیابی به جرایم متهمان فراری ۴۳
نحوه رسیدگی غیابی به جرائم در دادگاه کیفری ۴۶
شرایط صدور حکم غیابی در مرحلۀ بدوی ۵۰
شرایط صدور حکم غیابی در مرحلۀ تجدیدنظر ۶۷
‌‌‌رسـیدگی‌ غیابی در مورد اتهام‌ فرار از خدمت ۷۰
نتیجه گیری ۷۴
منابع ۷۵

32000 تومان 29000 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها