مبانی مجازاتهای جایگزین حبس

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 194 دسته: قیمت: 30000 تومان 25000 تومان

چکیده
با عدم توفیق مجازات سالب آزادی در بازپروری اجتماعی بزهکاران و به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان و پیشگیری از تکرار جرم و تقلیل هزینه‌های اجرای مجازات سالب آزادی سیاست جایگزینی مجازات سالب آزادی از چند دهه اخیر مورد توجه نظام‌های کیفری و سازمان ملل متحد قرار گرفت. در ایران از نخستین دوره‌های قانون‌گذاری تدابیری برای تحدید قلمرو مجازات سالب آزادی در نظر گرفته شده بود. از سال ۱۳۷۰ جایگزینی‌های این مجازات بیش از پیش گسترش یافت اکنون تدابیر جایگزین به نحو گسترده‌ای در قالب تبدیل مجازات سالب آزادی و تعلیق اجرای آن قابل دسترسی هستند.
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ جایگزین‌های کیفر حبس مورد توجه قرار گرفته بود، در قانون مجازات اسلامی جدید ۱۳۹۲ علاوه بر موارد قبلی جایگزین‌های کیفر حبس مواردی جدیدی از جایگزین‌ها مورد توجه قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان به جریمه روزانه، خدمات عمومی و دوره مراقبتی اشاره کرد.
فهرست مطالب
مقدمه ۶
کلیات تحقیق ۶
تعریف مسئله و بیان آن ۶
فصل اول ۸
اهداف، فواید، ویژگی ها و شرایط به کارگیری جایگزین های کیفر حبس و انواع جایگزین های کیفرحبس ۸
مبحث اول: اهداف جایگزین های کیفر حبس ۹
بند اول: اهداف ۹
مبحث دوم: فواید جایگزین های کیفر حبس ۱۰
مبحث سوم: ویژگی ها جایگزین های کیفر حبس ۱۲
ویژگی ها ۱۲
مبحث چهارم: شرایط جایگزین های کیفر حبس ۱۴
فرهنگ سازی لازم ۱۵
داشتن قانونی مشخص و صریح ۱۷
فصل دوم ۱۸
مبانی وعوامل گرایش به جایگزین های کیفر حبس ۱۸
مبحث اول – مبانی جایگزین های کیفر حبس ۱۹
گفتار اول- تردید نسبت به موقعیت و اعتبار کیفر حبس ۱۹
نارسایی در تأمین اهداف مجازات ۱۹
عدم هماهنگی با اصول حاکم بر مجازات‌ها ۲۲
گفتار دوم- تأثیر اندیشه‌های مکاتب کیفری در تحدید کیفر حبس ۲۳
مکتب کلاسیک ۲۴
مکتب تحققی ۲۶
مکتب دفاع اجتماعی ۲۹
مکتب نئوکلاسیک (معاصر) ۳۲
گفتار سوم – اندیشه‌های کیفرزدایی ۳۳
کیفرزدایی تقنینی ۳۵
کیفرزدایی قضائی ۳۶
مبحث دوم- عوامل گرایش به سیاست جایگزینی کیفر حبس ۴۰
گفتار اول- تردید در نقش‌های کیفر حبس ۴۱
گفتار دوم- معایب کیفر حبس ۴۱
جرم‌زایی حبس ۴۲
تأثیر سوء حبس بر شخصیت و خانواده زندانی ۴۲
اثرات سوء اقتصادی حبس ۴۴
نتیجه گیری ۴۶
منابع و مآخذ ۴۷

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها