ماهیت شرکت در جرم و ارکان و عناصر متشکله آن

۱۱ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 202 دسته: قیمت: 15000 تومان 12000 تومان

مقدمه
ارتکاب جـرم همواره توسط یک نفر به وقوع نمی‌پیوندد و همیشه جرم‌ نتیجه اراده و عمل یک‌ فـرد‌ نیست بلکه ممکن اسـت افـراد دیگری نیز با وی در ارتکاب عمل مجرمانه و در نتیجه وقوع جرم دخالت داشته باشند که در این صورت گاهی مستقیما در عناصر متشکله ذات و ماهیت‌ جرم مداخله نموده و مجرم را در ارتکاب جرم یاری می‌دهند و زمانی نیز بـطور غیر مستقیم اما بنحو مأثر مباشر جرم را در محقق ساختن آن یاری و کمک می‌رسانند.آنچه که در‌ صورت‌ نخست واقع می‌شود، تحت عنوان شرکت در جرم لحاظ شده و هریک از مداخله‌کنندگان نیز معنون به عنوان”شـریک جـرم” خواهند بود.
آنچه در این مقاله به اختصار به آن پرداخته‌ می‌شود‌، بررسی و تحقیقی در خصوص”ماهیت مشارکت در جرم وارکان و عناصر متشکله آن”می‌باشد که این امر با عنایت به گفتار و نظریات فقهای اعـلام و عـلما و اساتید حقوق جزای عرفی و نیز‌ با‌ توجه به تعاریف قانونگذار امکان‌پذیر گردید.
امید است که این تحقق مختصر، فراراهی به سوی گامهایی هرچه بلندتر و گسترده‌تر در راستای بینش عمیق‌تر در مـجموعه قـوانین جزایی اسلامی که‌ منبعث‌ از‌ فقه اصیل اسلامی است، باشد‌.
فهرست مطالب
فصل اول‌:کلیات ۳
مقدمه ۳
گفتار‌ اول‌-تعریف شرکت در جرم ۳
مبحث اول:تعریف شرکت در جرم در حقوق عرفی از دیدگاه حقوقدانان ۳
مبحث دوم:تعریف شرکت در جرم بر اساس نظریات فقها و علمای اسلام ۷
الف-شرکت در جرم در‌ فقه‌ امامیه ۷
ب-شرکت در جرم در فقه عامه ۸
گفتار دوم-شرکت در جرم در قوانین مدون جزایی ایران‌ ۱۰
مبحث‌ اول‌-شرکت در جرم در قوانین جزایی قـبل از انـقلاب اسلامی ایران ۱۰
مبحث دوم-شرکت‌ در‌ جرم در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران ۱۳
فصل‌ دوم:ارکـان و شرایط شرکت در جرم‌ ۱۶
گـفتار‌ اول‌-عـنصر‌ قانونی‌ شرکت در جرم‌ ۱۶
گفتار‌ دوم-عنصر مادی شرکت در جرم ۲۱
مبحث اول-عملیات اجرایی ۲۲
مبحث دوم-میزان دخالت در عملیات اجرایی و احراز رابطه علیت ۲۵
الف-رابطه علیت در فقه ۲۶
ب-رابطه علیت در حقوق عرفی ۲۸
ج-رابـطه علیت در قانون مجازات اسلامی ۳۱
مبحث سوم-عمل مـرتکبی مـتعدد ۳۲
الف-تعدد فاعلین ۳۲
ب-فـعل یـا ترک فـعل ۳۴
فعل یا ترک فعل در حقوق کیفری اسلام ۳۵
-فعل یا ترک فعل در مشارکت در جرم ۳۶
گـفتار سوم‌-عـنصر‌ معنوی(روانی‌)شرکت‌ در‌ جرم ۳۹
مبحث اول-علم و اطلاع ۴۰
مبحث دوم-قصد و اراده مجرمانه ۴۲
الف-شرکت در جرایم عمدی و غیر عمدی ۴۳
ب-شـرکت در جرایم عمدی و غیر عمدی در ق.م.ا ۴۴
منابع ۴۸

15000 تومان 12000 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها