قوانین دادرسی اداری در ایران و سیر تحولات آن

۲۶ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 172 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان

چکیده
برای تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطه حکومت و مردم ضروری است. «دادرسی اداری»، یکی از راه‌های تضمین قانونمندی این رابطه، اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی به شهروندان است. پیش از انقلاب اسلامی با وجود تصویب برخی قوانین در این زمینه، عزم جدی برای تحقق این موضوع به وجود نیامد، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تأسیس دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری، این امر مورد اهتمام جدی واقع شد. این مقاله، با رویکرد تحلیلی و بررسی اسنادی قوانین دادرسی اداری در ایران و تحولات آن را مورد واکاوی قرار داده است.
فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۲
گفتار اول. دادرسی اداری در ایـران پیـش از انقلاب اسلامی ۶
گفتار دوم. دادرسی‌ اداری‌ پس از انقلاب اسـلامی ۱۰
مـبحث اول. دیوان عدالت اداری ۱۰
الف. تصویب اولین قانون دیوان عدالت‌ اداری‌ (۴ بهمن‌ ۱۳۶۰) ۱۲
سایر موارد مهم مصرح‌ در‌ این قانون از قرار ذیل است: ۱۳
ب. تصویب اولین آیین‌نامه آیین دادرسی دیوان (سال ۱۳۶۲) ۱۴
ج. قانون الحاق‌ پنج تبصره به مواد ۱۵ و ۱۸ و ۱۹ قـانون دیوان عدالت اداری (۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۲) ۱۴
د. قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری – مصوب ۱۳۶۰ (۱ اردیبهشت ۱۳۷۸) ۱۵
ه‍ .تصویب آیین‌نامه آیین دادرسی دیوان‌ (۱۹‌ اردیبهشت‌ ۱۳۷۹) ۱۷
و . قانون‌ جدید‌ دیوان عدالت‌ اداری‌ (۲۵‌ آذر ۱۳۸۵) ۱۸
۱٫ تغییر در ترکیب شعب ۱۸
۲٫ تـوجه به سابقه قضایی قضات دیوان ۱۹
۳٫ تأسیس شعب تشخیص و حذف شعب تجدیدنظر ۱۹
۴٫ اعاده دادرسی‌ ۲۰
۵٫ دخالت فرد ثالث‌ ۲۰
۶٫ تشکیل واحد اجرای احـکام ۲۰
۷٫ توجه به موضوع کارشناسی ۲۰
ز. لایحه‌ پیشنهادی‌ آیین دادرسی جدید دیـوان ۲۱
ح. تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی‌ شوراهای‌ حل‌ اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری ۲۱
مبحث دوم. مراجع اختصاصی اداری (شبه قضایی) ۲۲
نتیجه‌گیری ۲۵
منابع ۲۵

12000 تومان 10000 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها