قانون حمایت خانواده و ضمانت اجرای موثر در مورد نشوز زوج

13 سپتامبر , 2020 بازدید: 108 دسته: قیمت: 15000 تومان 13000 تومان

چکیده
به موجب آموزه های فقهی و بایسته های حقوقی ، با تشکیل خانواده ، حقوق و تکالیف مختلفی میان زوجین و نیز بین پدر و مادر و فرزندان برقرار می شود؛ به منظور صیانت از نهاد خانواده در مورد وظایف زوجین ، ضمانت های اجرایی گوناگونی ؛ اعم از مدنی و جزایی وجود دارد که می تواند عامل پیش گیری از تضعیف این نهاد با ارزش اجتماعی گردد . از آنجا که تحقق نشوز در روابط زناشویی ، امری مشترک میان زوج و زوجه است ، شرع و قانون در جهت جلوگیری از آن ، ضمانت های اجرایی را در نظرگرفته اند . در صورت نشوز زن ؛ حق اعراض ، تادیب و یا خوداری از پرداخت نفقه و در فرض استمرار نشوز، حق تجدید فراش با اذن دادگاه برای مرد حاصل میگردد . در مورد نشوز مرد، تنها زمانی که این نشوز به دلیل عدم پرداخت نفقه باشد، قانونگذار علاوه بر ضمانت اجرای مدنی ، ضمانت اجرای کیفری نیز برای آن در نظر گرفته است ؛ ولی قانون حمایت خانواده ، نسبت به سایر موارد نشوز مرد ـ که در فقه مورد توجه قرار گرفته ـ سکوت کرده است . این نوشتار با روش تحلیلی – توصیفی نگاشته شده است و سعی دارد به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا اساسا می توان عدم رعایت حق مضاجعه یا حق مواقعه از سوی زوج را جرم تلقی کرد؟ و به فرض صحت جرم انگاری ، می توان برای جلوگیری از آن ، ضمانت اجرای کیفری در نظرگرفت ؟ یافته های این مقاله نشان می دهد که حتی اگر در مواردی ، قانون حمایت از خانواده ، از بازدارندگی لازم برخوردار نباشد و از این جهت نقدهایی بر آن وارد باشد، ملاحظات خاص زندگی خانوادگی و خصوصیات حقوق یاد شده ، جز در مورد ترک انفاق ، نافی رویکرد کیفری به آن می باشد و در خصوص این مورد، سکوت قانون حمایت خانواده ، سکوتی بجا و درخور بوده است ؛ هر چند ضمانت اجراهای مدنی به قوت خود باقی خواهد بود .
کلمات کلیدی
خانواده, نشوز, ضمانت کیفری, سوء معاشرت, قانون حمایت خانواده, حقوق جنسی زنان
فهرست مطالب
چکیده ۳
مقدمه ۴
ضمانت هـای اجـرایی بـرای‌ مقابله‌ با نشوز زوجه ۵
۱. حقوق زن و موارد نشوز ‌‌زوج‌ ۶
۱٫۱. حق نفقه ۷
نفقه در‌ حقوق‌ : ۸
مضاجعه در حقوق ۱۰
۱٫۳. حـق المـواقعه ۱۱
۲. بررسی نشوز‌ زوج‌ ۱۳
۲٫۱‌. نشوز‌ در‌ لغت‌ ۱۳
۲٫۲‌. نشوز در فقه ۱۳
۲٫۳‌. نشوز‌ در حقوق ۱۴
۳. بررسی ضمانت اجرای عدم پرداخـت‌ نـفقه‌ ۱۶
۳٫۱. ضمانت اجرای مدنی ۱۶
۳٫۲. ضمانت اجرای کیفری‌ ۱۷
۳٫۳. ضمانت اجرای قانون ناظر بر نشوز‌ زوج‌ ۱۸
۳٫۲٫۱‌. ضمانت اجرای‌ نشوز‌ زوجـ‌ در فـقه امـامیه ۲۰
۳٫۲٫۲. بررسی قوانین موجود در خصوص نشوز زوج ۲۱
۳٫۲٫۲٫۱. قانون مدنی ۲۱
۳٫۲٫۲٫۲. قانون مجازات اسلامی ۲۲
۳٫۲٫۲٫۳. قانون حمایت خانواده ۲۳
۳٫۲٫۲٫۴. رویه قضایی ۲۴
۳٫۳. نقد ضمانت اجرای کیفری ۲۵
۳٫۳٫۱. عدم بازدارندگی ۲۵
۳٫۳٫۲. عدم امکان اثبات جرم ۲۶
۳٫۳٫۳‌. ممکن‌ نبودن مجازات یا مؤثر نبودن آن بر فرض امکان ۲۶
۳٫۳٫۴. مغایرت با قانون اساسی ۲۸
نتیجه گیری ۳۰
پی‌ نوشت‌ : ۳۰
فهرست منابع ۳۲

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها