فعالیت فرهنگی در کتابخانه

۱۳ اردیبهشت , ۱۳۹۶ بازدید: 468 دسته: قیمت: 10000 تومان 6500 تومان

چکیده
جامعه انسانی در برگیرنده انسان ها و میراث بشری است. تعامل انسان ها فرهنگ را در محیط پدید می آورد که به طور مداوم تکامل می یابد. مطالعه تاریخ تکامل فرهنگی در گذشته نشان می دهد که به دنبال انقلاب صنعتی تغییرات عمده ای در کل ساختار نظام اجتماعی – فرهنگی جامعه بشری رخ داده است. جهان در چند قدمی انقلاب بزرگ دیگری به نام انقلاب اطلاع رسانی قرار دارد که تاثیر بنیادین آن بسیار بیشتر از انقلاب صنعتی بوده است.
مقدمه
انقلاب اطلاع رسانی را می توان برای بیان فرهنگ ها و اندیشه ها به کار گرفت. استفاده صحیح و مناسب از این فناوری ها سطح گفتگوی تمدن ها را در میان ملل مختلف ارتقا می بخشد و از میان برداشتن فواصل فیزیکی میان ملل و اقوام مختلف، امکان بیان و شناخت فرهنگ ها را هموار ساخته است. به کارگیری این فناوری ها در کتابخانه های امروزی شیوه های سنتی اشاعه اطلاعات فرهنگی را دچار تغییر و تحولات اساسی کرده و دستاوردهای نوینی را برای ارتقای سطح تعاملات فرهنگی در سراسر جهان به ارمغان آورده است.
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۱
فرهنگ ۲
عناصر اساسی فرهنگ ۳
ویژگی های فرهنگ ۳
گونا گونی فرهنگ ها ۵
فرهنگ و جامعه ۵
تعادل فرهنگی ۵
توسعه ۷
توسعه پایدار ۹
ویژگی های توسعه پایدار ۱۰
الزامات توسعه پایدار ۱۱
توسعه فرهنگی ۱۳
اصول توسعه فرهنگی ۱۷
کتابخانه ۱۹
تعریف کتابخانه ۱۹
اهمّیّت کتابخانه ۱۹
نقش کتابخانه در توسعه فرهنگی ۲۲
کتابخانه های عمومی ۲۵
کتابخانه ملی ۲۶
کتابخانه دانشگاهی ۲۶
کتابخانه آموزشگاهی ۲۷
کتابخانه های روستایی و کتابخانه های مساجد ۲۷
آسیب شناسی فرهنگی و نقش کتابخانه ۲۸
نتیجه گیری ۳۰
پیشنهادها و راهکارهای عملی ۳۱
منابع و مآخذ ۳۴

10000 تومان 6500 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها