فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد در حقوق ایران

۱۹ اردیبهشت , ۱۳۹۷ بازدید: 89 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان

چـکیده
در صـورتی کـه در قراردادهای معوض،یکی از طرفین قرارداد خود را اجرا نکند‌،در قانون مدنی حکم عام و صریحی وجود نـدارد،که متعهدله به استناد ان‌‌ بتواند عقد معوض را‌ فسخ‌ کند؛و خود را از تعهداتی کـه متقبل شده،آزاد کند. ایـن حـق،به‌طور خاص،در خیار تأخیر ثمن،تخلف از شروط ضمن عقد،خیار تفلیس،اجاره و مزارعه مورد قبول قرار گرفته‌ است.بحث موردنظر در این‌ مقاله،آن است که«آیا می‌توان از تحلیل مواد قانونی و نظریات فـقهی به این‌ نتیجه رسید که چنانچه در قراردادهای معوض،یکی از طرفین از انجام‌ تعهد‌ سر باز زند،طرف دیگر می‌تواند معامله را فسخ کند؛و خود را از انجام مورد تعهد آزاد نماید؟».به نظر می‌رسد که این حـق فـسخ،هم از دیدگاه فقهی و هم از‌ دیدگاه‌ حقوقی،به شرح زیر قابل توجیه است: نخست آنکه،قانونگذار حق فسخ را در مورد تخلف از شروط ضمن عقد-که‌ جنبه فرعی دارد-پذیرفته است؛
دوم آنکه،این‌ حـق‌ فـسخ،ناشی از ارتباطی است که در عقود معوض بین عوض و معوض وجود دارد؛
سوم آنکه،پذیرش این حق فسخ،حقوق ایران را به حقوق کشورهای پیشرفته و قواعد پذیرفته‌شدهء‌ بین‌المللی‌ نزدیک‌ می‌کند.
همچنین،طـبق مـقررات حقوق‌ ایران‌،در‌ صورتی می‌توان قرارداد را فسخ کرد که‌ اجبار متعهد به انجام تعهد،امکان‌پذیر نباشد.
فهرست مطالب
چـکیده ۳
مقدمه ۴
الف-مطالعه تطبیقی ۵
حـقوق کامن لا: ۵
حقوق فرانسه: ۶
حقوق مـصر: ۷
حقوق عراق: ۸
حقوق‌ لبنان‌: ۸
کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا: ۹
۱-امـتناع مـتعهد از انجام تعهدات‌ ناشی‌ از‌ شـروط ضـمن عقد ۱۱
۲-عدم پرداخـت ثمن در بیع(خیار تأخیر ثمن) ۱۲
۳-عـدم پرداخت(ثمن خیار تفلیس) ۱۳
۴-امتناع موجر از تحویل عین مستاجره ۱۵
۵-خودداری عامل از انجام زراعـت ۱۶
۶-حق حبس ۱۷
ج:تأسیس قاعده-امـکان فـسخ قرارداد در صورت‌ امتناع متعهد از انجام‌ تعهد ۱۸
۱-توسط به شروط ضمن عقد ۲۱
۲-تـوسل بـه عـرف و عادت‌ ۲۲
۳-توسل به تقابل تـعهدات ۲۳
نتیجه‌گیری ۲۷
منابع ۲۸

12000 تومان 10000 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها