کار تحقیقی فدرالیسم و فرهنگ سیاسی در عراق

21 دسامبر , 2019 بازدید: 188 دسته: قیمت: 10000 تومان

فدرالیسم و فرهنگ سیاسی در عراق
چکیده
شکل گیری و نهادینه شدن فدرالیسـم بـه مثابـه شـناخته شـده تـرین نـوع حکمرانـی دموکراتیـک منطقـه ای-محلـی و دموکراسـی، نیازمنـد اشـاعه و نهادینه شدن فرهنگ سیاسی دموکراتیک و مـدنی، عبـور موفقیـت آمیـز از بحران هویت و مشروعیت و پیش شرط هایی از این قبیـل اسـت . در جامعـه عراق پس از سقوط صدام ، فدرالیسـم بـه مثابـه یکـی از تمهیـدات ائـتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحـده امریکـا بـرای تثبیـت اوضـاع و تحقـق دموکراسی در عراق بود، اما فدرالیسم فقط در اقلیم کردستان پیـاده شـد و در مناطق مرکزی و جنوبی اجرا نشد. در این تحقیق ، هدف مهـم آن اسـت که با رویکرد جامعه شناختی سیاسی، تاثیر دو متغیر بحران هویت و فرهنگ سیاسی غیردموکراتیک ریشه دار بر عدم تحقق فدرالیسـم در جامعـه عـراق کنونی مورد بررسی و تحلیل قرارگیرد. پرسش مهـم آن اسـت کـه چـرا در عراق پساصدام ، فدرالیسم تحقق نیافت ؟ فرضـیه مهـم در ایـن نوشـتار ایـن است که بحران هویت تاریخی ریشه دار در عراق در یک سده اخیر و چیرگی فرهنگ سیاسی تابعیتی و هویت بنیاد قومی-مـذهبی بـر فرهنـگ سیاسـی دموکراتیک و مدنی و خشونت های فرقه ای-قومی برخاسته از آن ، سبب عدم تحقق فدرالیسم در عراق شده است . نتیجه مهم این تحقیـق آن اسـت کـه بحران هویت ملی ناشی از دولت و ملت سازی تحمیلی در بیش از یک سـده اخیر و تعارضات ، خشونت های قومی و مذهبی و فرهنـگ سیاسـی واگـرا در عراق پساصدام ، بر عدم تحقق فدرالیسم بسیار موثر بوده اند.
فهرست مطالب

چکیده ۲
مقدمه ۳
١. چارچوب مفهومی ۶
٢. نگرش به فدرالیسم در عراق ۱۲
٣. دولت -ملت‌ سـازی‌، بحران هویت ۱۵
۴. مـوانع‌ فـرهنگی‌ فدرالیسم‌ در عراق ۱۸
نتیجه‌ گـیری‌ ۲۳
منابع ۲۵

10000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها