عوامل مؤثر بر مدیریت یکپارچه حمل و نقل شهری در کرج

4 مارس , 2019 بازدید: 600 دسته: قیمت: 50000 تومان 39000 تومان

چکیده
امروزه رشد روز افزون وسائل نقلیه و افزایش تمایل شهروندان به استفاده از وسیله نقلیه شخصی باعث شده است تا هر روز ترافیک عبوری از خیابانهای شهری سنگین تر شود. به علاوه نبود مدیریت یکپارچه در کاربرد و ارائه خدمات توسط سیستمهای مختلف حمل و نقل عمومی در مراکز مهم شهری، باعث بروز مشکلات فراوان ناشی از شلوغی ، ترافیک و یا عدم حضور سیستم مناسب در شهرها شده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت یکپارچه حمل و نقل شهری در کرج» می باشد که می تواند در یافتن راههای تحقق مدیریت یکپارچه حمل و نقل شهری به تصمیم گیران و مدیران شهر کرج کمک کند و حتی الگویی برای دیگر شهرها نیز باشد. این تحقیق به روش پیمایشی بوده و به منظور گردآوری اطلاعات به دو روش کتابخانه ای با مراجعه به کتب مقالات و سایت های مرتبط با حمل و نقل و اویگاه مربوط به شهرداری کرج اطلاعات لازم در خصوص موضوع جمع آوری گردیده است. و در روش میدانی اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته جمع آوری گردید. جامعه آماری این تحقیق، کارشناسان شهرداری و سازمانهای مرتبط با حمل و نقل کرج می باشد. برای تعیین حجم نمونه آماری در این تحقیق، از فرمول کوکران جهت تعیین حجم نمونه که به تعداد ۴۳ نفر انتخاب شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها دارای دو بخش آمار توصیفی و استنباطی بوده و آزمون فرضیه ها از طریق نرم افزار SPSS با فرمول پیرسون انجام شده است
یافته های پژوهش نشان می دهد برای تحقق مدیریت یکپارچه حمل و نقل شهری که متأثر از عوامل عملکردی ، کاربری و سازمانی و مدیریتی بوده اقداماتی که به یکپارچه سازی بین مدهای مختلف (اتوبوس، تاکسی، مشرو، مونوریل و حمل و نقل می پردازد ، پتانسیل اجرایی بیشتری دارند مانند نقطه اتصال اتوبوس و مترو برای خدمات رسانی اتوبوس به مترو، و در مقابل یکپارچه سازی مدیریتی و سازمان حمل و نقل با موانع بیشتری مواجه است که جهت کاستن از ناهماهنگی ها و ناکارآمدیهای مدیریتی و سازمانی، واگذاری وظایف موجود به سازمانی واحد می بایست مدنظر قرار گیرد
واژه های کلیدی: مدیریت یکپارچه، حمل و نقل شهری، شهر کرج، مدیریت حمل و نقل
فهرست مطالب
چکیده ۵
فصل اول: کلیات تحقیق ۷
مقدمه ۷
بیان مسأله ۷
اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۰
اهداف تحقیق ۱۲
سؤالات تحقیق ۱۲
فرضیه های تحقیق ۱۲
تعاریف و اصطلاحات: – تعریف حمل و نقل ۱۳
– تعریف شبکه حمل و نقل شهری ۱۴
تعریف عملیاتی شبکه حمل و نقل شهری ۱۴
تعریف مدیریت یکپارچه حمل و نقل شهری ۱۴
تعریف عملیاتی مدیریت یکپارچه حمل و نقل شهری ۱۵
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۱۶
مقدمه ۱۶
مفهوم حمل ونقل یکپارچه ۱۶
حمل و نقل شهری ۱۸
انواع کلی حمل و نقل ها ۲۰
انواع یکپارچه سازی حمل و نقل ۲۱
مدیریت یکپارچه شهری ۲۳
تعریف مفهوم کیفیت محیط شهری ۲۴
برخی از مشکلات بر سر راه سیستم های حمل و نقل: ۲۵
تاریخچه، مفهوم، اهداف و مزایای حمل ونقل یکپارچه ۲۶
تاریخچه و اهمیت حمل و نقل جاده ای ۲۷
حمل و نقل جاده ای ۲۸
قوانین در مورد متصدیان حمل و نقل زمینی(جاده ای) ۲۸
اسناد حمل و نقل (اسناد حمل و نقل داخلی) ۳۰
پیشینه تحقیقات خارجی ۳۱
پیشینه تحقیقات در ایران ۳۱
پیشینه مفهوم کیفیت محیط شهری ۳۳
مفاهیم، دیدگاه ها و مبانی نظری ۳۴
تبیین مفهوم و اهداف پایداری در حمل و نقل شهری ۳۴
یکپارچه سازی رویه زیست محیطی، اقتصادی و حمل و نقلی۔ ۳۷
اقدامات لازم برای یکپارچگی حمل ونقل شهری ۳۹
مدل مفهومی تحقیق ۴۱
کلیاتی از ویژگیهای شهر کرج ۴۲
موقعیت راه های استان ۴۴
موقعیت و تقسیمات کشوری ۴۵
پیشینه تاریخی شهر کرج ۴۶
حمل و نقل و شبکه ارتباطی شهر کرج ۴۶
وضعیت وسایل حمل و نقل در شهر کرج ۴۸
اطلاعات تاکسیرانی ۴۸
اطلاعات اتوبوسرانی ۴۸
فصل سوم ۴۹
روش تحقیق ۴۹
جامعه آماری و حجم آن : ۵۰
ابزار و روش گرد آوری اطلاعات : ۵۱
اعتبار «رواییه ۵۱
اعتماد «پایایی ۵۱
مقدار آلفای متغیرهای تحقیق ۵۱
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵۲
محدودیت های تحقیق ۵۲
محدودیت های اعمال شده توسط محقق ۵۲
محدودیت های خارج از کنترل محقق ۵۲
فصل چهارم: ۵۴
تجزیه و تحلیل داده ها ۵۴
مطالعات میدانی (توصیف توزیع فراوانی) ۵۴
توزیع فراوانی یکپارچگی عملکردی ۵۴
یافته های استنباطی و استدلال: ۶۷
فصل پنجم: ۷۱
جمع بندی و نتیجه گیری ۷۱
پیشنهادهای تحقیق ۷۶
منابع ۷۸

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها