عنوان درس پژوهی (زندگی ما و گردش زمین) دوم ابتدایی

12 ژانویه , 2020 بازدید: 235 دسته: , قیمت: 4000 تومان

فهرست مطالب
چکیده ۵
مقدمه : ۶
بیان مسئله ۶
تبین ضرورت و اهمیت موضوع : ۸
یک دوره درس پژوهی ۸
برنامه ریزی درس پژوهشی : ۹
اهداف کلی : ۹
هدف درس پژوهی : ۹
حیطه عاطفی : ۹
ویژگی های طرح درس ( سناریو ) ۱۰
زمان بندی نحوه اجرا ۱۰
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها ۱۱
ارزشیابی تدریس : ۱۱
طرح درس ۱۱
رفتار ورودی فراگیران: ۱۱
الگوی یادگیری: ۱۲
روش تدریس(روش یاددهی و یادگیری): ۱۲
مهارت های زندگی به کار گرفته در طراحی آموزشی: ۱۲
هوش های انسانی در رابطه با طراحی آموزشی: ۱۲
مدل چیدن کلاس: ۱۳
اثرات آموزش الگو: ۱۴
اثرات پرورشی الگو: ۱۴
طرح درس ۱۵
آموخته های قبلی دانش آموزان: ۱۵
ارزش یابی تشخیصی: ۱۵
ایجاد انگیزه: ۱۵
نحوه ی استقرار دانش آموزان در کلاس: ۱۶
اهداف کلی درس: ۱۶
اهداف رفتاری: دانش آموز درپایان درس باید بتواند: ۱۶
رسانه ها و مواد آموزشی: ۱۷
کاربرد رسانه ها و مواد آموزشی: ۱۷
روش تدریس: ۱۷
جمع بندی: ۱۸
ارزش یابی پایانی: ۱۸
تعیین تکلیف : ۱۸
– کنترل و ارزیابی طرح درس ۱۹
ارزش یابی اثر بخشی آموزشی: ۱۹
تدریس اول : ۱۹
جلسه دوم درس پژوهی ۲۰
ارزشیابی تدریس : ۲۱
معایب تدریس : ۲۱
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها ۲۲
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی ۲۲
ارایه گزارش پایانی ۲۲
دیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعف ۲۲
راهبرد های یاد دهی – یادگیری ۲۴
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه ۲۴
چالش های فرا روی گروه : ۲۴
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی: ۲۵
• امکانات مورد نیاز گروه : ۲۵
نتایج حاصله: ۲۵
فهرست منابع و مآخذ : ۲۶

4000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها