عنوان درس پژوهی جمع و تفریق اعداد چهار رقمی با استفاده از شکل پایه سوم ابتدایی

3 فوریه , 2020 بازدید: 287 دسته: , قیمت: 3500 تومان

چکیده
بیش از ۵۰ درصد دانش آموزان مقاطع مختلف معمولاً در درس ریاضی مشکلات اساسی دارند. بسیاری از دانش آموزان حتی در ساده ترین مطالب ریاضی مربوط به سال های قبل اشکال دارند. در ابتدای سال تحصیلی معمولاً مشکلات یادگیری ریاضی به دلیل فراموشی مطالب پایه بسیار زیاد است و دانش آموزان کشش لازم برای یادگیری ریاضی را ندارند و وقتی که مطالبی را تدریس می کنیم نمی فهمند. علل بسیاری در ضعف ریاضی دانش آموزان نقش دارند. از جمله آن ها: پایه ضعیف در درس ریاضی از سال های قبل ،کم هوشی و دیرآموزی بعضی از دانش آموزان، نداشتن اعتماد به نفس در درس ریاضی، مشکلات جسمی بعضی از دانش آموزان، سوءتغذیه، ضعف چشم.اقدام هایی که برای چنین دانش آموزانی می توان انجام داد به قرار زیر است:
ابتدا باید در چند جلسه اعتماد به نفس دانش آموزان را تقویت کرد. برگزاری امتحانات به صورت کتاب باز (open book) می تواند انجام شود تا دانش آموزان اعتماد به نفس پیدا کنند. باید آنها را تشویق کرد که خودشان مطالب را یاد بگیرند و تمرین ها را حل کنند و زود ناامید نشوند. اگر دانش آموزی تمرینی را حتی ناقص حل کند، باید او را تشویق کرد و نمرات بیش از حقش به او داد. هر بار که با کوچکترین مطلبی یک نمره خوب برای دانش آموز گذاشته شود، کم کم این دانش آموز از درس ریاضی و معلم ریاضی خوشش می آید. باید سعی کرد ضعف های دانش آموز را به رویش نیاورد. به این ترتیب شما گام در مسیر درس پژوهی نهاده اید روشی که پایه توسعه مستمر حرفه ای شماست و شما را در مسیر یک معلم حرفه ای و فکور به حرکت وا می دارد !
در این درس پژوهی سعی بر این است که دانش آموزان به طور کامل با مفاهیم جمع و تفریق اعداد چهار رقمی کامل درس آشنا گردند و مشکلات و معایب تدریس در این باره برطرف گردد.
فهرست مطالب
چکیده ۵
مقدمه : ۶
بیان مسئله ۶
تبین ضرورت و اهمیت موضوع : ۷
یک دوره درس پژوهی ۱۲
برنامه ریزی درس پژوهشی : ۱۲
اهداف کلی : ۱۳
هدف درس پژوهی : ۱۳
حیطه عاطفی : ۱۳
نحوه تقسیم کار : ( تعیین وظایف محوله به افراد گروه ) ۱۳
ویژگی های طرح درس ( سناریو ) ۱۳
زمان بندی نحوه اجرا ۱۴
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها ۱۴
ارزشیابی تدریس : ۱۴
طرح درس ۱۴
چارچوب نظری تدریس ۱۸
شناخت گرایی : ۱۹
تدریس شناخت گرا : ۱۹
اهداف جزیی : ۲۳
(درقلمرو دانش ها ومهارتها ونگرشها ) ۲۳
اهداف عملکردی (هدفهای رفتاری ) ۲۴
روانی حرکتی ۲۴
عاطفی ۲۴
مفاهیم کلیدی : ۲۴
رفتار ورودی دانش اموزان : ۲۵
روش تدریس : ۲۵
الگوهای تدریس : ۲۵
مهارتهای زندگی به کاررفته درطراحی آموزش ۲۵
وسایل مورد نیاز : ۲۵
مراحل تدریس : ۲۷
گروهبندی : ۲۷
۲- ارزشیابی تشخیصی : ۲۷
۳-رفتار ورودی : ۲۷
ایجاد انگیزه : ۲۷
ارزشیابی پایانی : ۲۸
فعالیتهای مکمل: ۲۸
بررسی امتیازات گروهها : ۲۸
فعالیتهای فوق برنامه : ۲۸
صفحات اصلاح شده درتدریس ثانویه : ۲۸
گزارش نویسی تدریس اولیه واصلاحیه آن : ۲۸
نقاط قوت تدریس اولیه : ۲۹
نقاط ضعف : ۲۹
گزارش نویسی تدریس ثانویه . ۲۹
*بازاندیشی و تجدید نظر براساس تفکر گروه ۳۰
جلسه سوم درس پژوهی ۳۰
ارزشیابی تدریس : ۳۱
معایب تدریس : ۳۱
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی ۳۱
ارایه گزارش پایانی ۳۲
دیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعف ۳۳
راهبرد های یاد دهی – یادگیری ۳۴
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه ۳۴
چالش های فرا روی گروه : ۳۴
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی: ۳۴
نتایج حاصله: ۳۵
فهرست منابع و مآخذ : ۳۵

3500 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها