ضرورت هیئت منصفه در محاکم کیفری

22 نوامبر , 2018 بازدید: 507 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان

چکیده
هیئت منصفه افرادی هستند که دعوت شده‌اند تا درباره صحت‌ یا سقم اعمال منتسب به متهم که در حضور آنها در دادگاه مطرح میشود اظهارنظر کنند بدون اینکه به صفت حقوقی آن اعمال کاری داشته باشند.در کشورهائیکه هیئت منصفه‌ در تمام یا قسمتی از محاکمات دخالت دارد رسم بر این جاریست که هر آن ممکن است‌ نامه‌ای بدست افراد آن کشورها اعم‌از زن یا مرد برسد و از آنها برای شرکت در هیئت‌ منصفه دعوت کند.ولی در کشور ما تنها کسانی را دعوت میکنند که طبق مقررات خاصی‌ قبلا انتخاب شده و اسامی آنها در فهرست مخصوصی نگهداری میشود.این افراد نه تنها وظیفه‌ای را که اجتماع به آنان محول نموده انجام میدهند بلکه باعث میشوند که دستگاه‌ قضائی کشور کمتر مورد انتقاد افراد قرار بگیرد زیرا خود آنها در یکقسمت مهمی از آن‌ بعنوان عضو هیئت منصفه سهیمند.
فهرست مطالب
چکیده ۳
مقدمه ۳
پیش گفتار ۶
بخش اول ۸
گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه ۸
گفتار دوم: ۱۲
سیر قانونی هیات منصفه در ایران ۱۲
گفتار سوم: ۱۴
دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی ۱۴
بخش دوم: ۱۹
گفتار اول: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران ۱۹
گفتار دوم- قضا و هیات منصفه ۲۰
گفتار سوم ۲۲
پیشینه تاریخی هیات منصفه ۲۲
گفتار چهارم ۲۳
ساختار هیات منصفه فعلی در ایران ۲۳
گفتار پنجم: دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه ۲۶
نتیجه گیری ۳۱
منابع و ماخذ: ۳۳

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها