ضابطه و معیار های جرم اقتصادی در حقوق ایران

23 دسامبر , 2020 بازدید: 32 دسته: قیمت: 35000 تومان 29000 تومان

چکیده
وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال محل سیاست ها و فعالیتهای اقتصادی به فراخور زمانها و مکان های مختلفه واکنش اجتماعی متقاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنشهای اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار میسازد. از سوی دیگر ارائه تعریف، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف پیشگیرانه قانونگذار را موجب میشود. لذا به جای تعریف، تبیین معیارها وضوابط میتواند راهگشا باشد. از اینرو دو ضابطه جرمشناختی و اقتصادی مورد بررسی واقع شده که بنا بر ضابطه جزم شناختی، انگیزه مرتکب ، آثار رفتار وی و محیط ارتکابی حرم به شناخت جرم اقتصادی کمک می کند و مطابق با ضابطه اقتصادی اختلال در سیاستهای کلان اقتصادی دولت (یولی، ملی و درآمدی ) و فعالیت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و نظام تولید، توزیع و مصرف، چهره دیگری از جرم اقتصادی را میشناساند. به این ترتیب در پرتو ضابطه اقتصادی و با ملاحظه ضابطه جرم شناختی، می توان در شناسایی جرم اقتصادی گامی به جلو برداشت
فهرست مطالب
چکیده ۳
مقدمه ۳
اهداف ۵
سئوالات تحقیق ۵
فرضیات تحقیق ۵
سابقه و ضرورت تحقیق ۶
روش تحقیق ۶
مفهوم و مصادیق جرایم اقتصادی ۶
در یک تعریف دیگر می توان گفت ۷
مفهوم جرایم اقتصادی از منظر جرم شناسی ۱۲
مصادیق جرایم اقتصادی ۱۶
پیشگیری از جرایم اقتصادی ۲۱
پیشگیری و انواع آن ۲۱
پیشگیری وضعی – فنی از طریق مؤسسات مالی و بانکی ۲۴
– مواد ۱۱ و ۱۲ دستورالعمل شورای پول و اعتبار ۲۶
پیشگیری از جرایم اقتصادی از گذرسازوکارهای تقنینی – نظارتی ۲۷
اصلاح مقررات مالیاتی ۲۸
انواع مراجع و دستگاههای نظارتی در ایران ۳۱
مراجع نظارتی در قوه مجریه ۳۱
وزارت امور اقتصاد و دارایی ۳۱
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۳۲
مراجع نظارتی در قوه مقننه ۳۲
دیوان محاسبات کشور ۳۲
کمیسیون اصل نود قانون اساسی ۳۳
مراجع نظارتی در قوه قضائیه ۳۳
دیوان عدالت اداری ۳۴
موانع و محدودیت های اعمال نظارت کارآمد ۳۴
نظام حقوقی ایران و مساله بول شویی ۴۷
اصل ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی در خصوص مالکیت مشروع اصل ۴۶ ۴۷
نتیجه گیری ۴۹
پیشنهادها ۵۴
فهرست منابع ۵۵

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها