مطالعه تطبیقی جایگاه حقوق شهروندی در ایران و فرانسه

۶ اسفند , ۱۳۹۷ بازدید: 141 دسته: قیمت: 35000 تومان

چکیده:
اگر حقوق را در مجموع، قواعد و مقررات لازم الاجرایی بدانیم که بر روابط افراد یک جامعه حاکم است با ملاحظه نوع رابطه می توانیم دو گونه حقوق خصوصی و عمومی را از یکدیگر جدا کنیم. هنگامی که از شهروند و حقوق او سخن به میان می آوریم، مراد ما مجموعه ای از حقوق خصوصی و عمومی است که بر روابط اجتماعی حاکم است. حقوق شهروندی در واقع بیان کننده حقوقی است که هر فرد در قالب تابعیت یک کشور از آن برخوردار است. اهمیت حقوق شهروندی به حدی است که رابطه نزدیکی با جایگاه حاکمیت پیدا می کند و حتی برخی از کارشناسان بر این باورند که جامعه ای که در آن حقوق شهروندان نهادینه نشده باشد، رابطه مردم و حاکمیت دچار تزلزل می شود. تضمین حقوق اساسی شهروندان در درجه اول با درج این حقوق در قانون اساسی هر کشور اعمال می شود. به عبارت دیگر قانون اساسی گام موثری در فرایند حاکمیت قانون ، تضمین آزادی ها و برخورداری از امکانات و تحقق شهروندی بر می دارد. اما باید این واقعیت را در نظر بگیریم که محافظت و حراست از حقوق تک تک شهروندان بر دوش همه قوا و سازمان های دولتی است که باید در این زمینه اقدامات لازم و ضروری برای حراست از حقوق شهروندان را در تمام واحدهای اجرایی خود عملیاتی کنند تا حقوق شهروندی در تشریفات اداری و اجرایی و حتی قانونی پایمال نشود و در صورت رعایت نشدن حقوق شهروندی از سوی دستگاه های دولتی باید مراجع قضایی صالحی وجود داشته باشند که از حقوق افراد در مقابل دولت با رعایت اصول دادرسی عادلانه دفاع کند. بنابر این درج حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی و قوانین عادی ، لزوم رعایت این حقوق توسط دستگاه های دولتی وجود مراجع قضایی صالح که رسیدگی به شکایات مردم در مورد پایمال شدن حقوق آنها توسط دستگاه های دولتی و نظارت بر دستگاه های دولتی را در این خصوص بر عهده دارند، همه از جمله معیار های اجرا و تضمین حقوق شهروندی در هر جامعه دموکراتیک به شمار میرود. بررسی تطبیقی این رعایت این معیار ها در نظام حقوقی ایران و فرانسه محور اصلی بحث در این پایان نامه می باشد موجب شناخت نقاط ضعف و قوت هر دو کشور وتختی تر کردن اجرا و نظارت بر اجرای این حقوق با استفاده از تجارب کشور های پیشرفته در کشور عزیزمان ایران می شود
فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۳
تعاریف و مفاهیم ۵
مفهوم شهروند و حقوق شهروندی ۷
مفهوم حقوق شهروندی ۱۰
حقوق بشر و شهروندی بند اول – مفهوم حقوق بشر: ۱۱
تاریخچه شهروندی ۱۲
یونان و رم باستان ۱۳
شهروندی در دوران مدرن ۱۴
فلسفه های سیاسی و شهروندی ۱۴
رابطه بین حقوق شهروندی با برخی از مفاهیم حقوقی ۱۷
بند دوم – تاثیر جهانی شدن بر شهروندی ۱۹
دولت و شهروندی بند اول مفهوم دولته ۲۲
سیر ایجاد و تحول مفهوم شهروندی در ایران و فرانسه: ۲۳
ایجاد و توسعه مفهوم شهروند در فرانسه: ۲۷
جایگاه قانونی حقوق سیاسی شهروندان در نظام حقوقی ایران و فرانسه: ۳۱
تحلیل مفهوم حقوق شهروندی سیاسی ۳۱
تساوی تساوی همه مردم در مقابل قانون اقتضا می کند که حق رای برای همگان برابر باشد ۳۳
مشارکت سیاسی و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران ۳۳
شرط بلوغ سیاسی: ۴۰
جایگاه قانونی مشارکت سیاسی شهروندان در نظام حقوقی فرانسه: ۴۲
پیشینه و تحولات مشارکت سیاسی شهروندان در فرانسه: ۴۲
سوم – جلوه های مشارکت سیاسی شهروندان در قانون اساسی و قوانین مربوط به انتخابات در فرانسه: ۵۰
الف-بررسی حقوقی حق انتخاب کردن شهروندان فرانسوی ۵۰
بررسی جایگاه قانونی حقوق قضایی شهروندان در نظام حقوقی ایران و فرانسه: ۵۱
گفتار اول: تحلیل مفهوم حقوق شهروندی قضایی ۵۱
نتیجه گیری ۵۶
متابع ۵۹

35000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها