سلامت روان و رشد فضیلت شجاعت در نوجوانان

28 اکتبر , 2018 بازدید: 1047 دسته: قیمت: 4000 تومان

چکیده
مقدمه: مسئله فضیلت شجاعت موضوعی است که در رابطه با آن پژوهش های زیادی نگارش می شود. همچنین در رابطه با مسئله سلامت روان و بررسی روابط و تاثیرات آنها بر روی هم نیز جای بسی تامل است. پژوهش گران در رشته روانشناسی همواره بررسی های علمی و پژوهشی خود را در این رابطه در معرض مخاطبین این رشته قرار داده اند. در مقاله حاضر نیز تلاش شده است که این موضوع بیشتر و دقیق تر بسط داده شود.
روش: روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و فیش برداری و استفاده از منابع نظری و تئوری درباره فضیلت شجاعت و سلامت روان بوده است. جامعه آماری در رابطه با تحقیق و پژوهش از آنها عبارت بود از کلیه اساتید و دانشجویان شهرستان که در رشته روانشناسی در حال تدریس و تحصیل می باشند و ۱۰۰ نفر از این جامعه به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده ها پس از گرد آوری تنظیم و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش کوواریانس صورت گرفت.
یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که فاکتور های مورد بحث ارتباط عمیق و غیر قابل اجتنابی با هم دارند و رابطه معنا داری بین داده های پژوهش وجود دارد.
فهرست مطالب
چکیده ۴
مقدمه ۵
بیان مسئله ۷
اهمیت موضوع ۸
ادبیات و پیشینه تحقیق ۹
روش تحقیق ۱۱
روش گردآوری اطلاعات ۱۲
جامعه آماری ۱۳
روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ۱۳
روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۴
بحث و نتیجه گیری ۱۵
نارسایی های اجرایی و علمی در زمینه پژوهش در رابطه با مسئله فضیلت شجاعت ۱۷
راه کارهای رفع موانع تحقیق و پژوهش پیرامون مسئله فضیلت شجاعت ۱۹
منابع و ماخذ : ۲۲
منابع لاتین ۲۳

4000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها