رابطه گناه با مجازات

۳۰ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 281 دسته: قیمت: 20000 تومان 15000 تومان

چکیده
جرم و گناه از جمله واژه هایی است که در لغت و محاورات روزمره، مترادف و به جای یکدیگر به کار برده می شود. اما در عرصه حقوق، به ویژه در حقوق ایران، به گونه ای دیگر به آنها نگریسته می شود. از نظر تاریخی و با تأثیر پذیری حقوق ایران از اندیشه دینی، نوعی مرزبندی بین این دو واژه به وجود آمده است. گناه رفتار مغایر با اوامر و نواهی شرعی و الهی است، اما جرم یک واژه ی حقوقی و بر رفتارهایی قابل اطلاق است که در قانون به ممنوعیت آنها تصریح شده باشد، اعم از اینکه در فقه و شرع ممنوع باشد یا نباشد. با این نگرش اگر رفتاری از لحاظ فقهی و شرعی ممنوعیت داشته باشد و در قانون مورد منع قرار نگرفته باشد، گناه محسوب می شود؛ اما از نظر حقوقی قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود. بعد از استقرار جمهوری اسلامی ایران این رویکرد به عنوان روی گردانی از دین تلقی شده و بر همین اساس در اصل ۱۶۷ قانون اساسی، انحصار جرم انگاری در قانون برداشته و در موارد سکوت قانونی، قاضی مکلف به رجوع به منابع معتبر فقهی یا فتاوای معتبر گردیده است. این نگرش حاکی از یکسان تلقی کردن جرم و گناه در نظام حقوقی فعلی ایران است. از این رو، نه تنها ممنوعیتهای مندرج در قوانین موضوعه، جرم است، بلکه اگر در متون فقهی نیز ممنوعیتی وجود داشته باشد، مسلتزم تعقیب جزایی خواهد بود. هر چند این دیدگاه، نوعی احتیاط و اهتمام به اجرای موازین و مقررات شرعی است، از لحاظ مبانی با مقاصد شریعت در تضاد بوده و از لحاظ عملی با مشکلات عدیده ای روبروست که چاره جویی در مورد آنها غیر ممکن، و با شیوه قانونگذاری امروز سازگار نیست.
فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه: ۳
مبحث اول:گناه ۴
معنای گناه ۴
زمینه های پیدایش گناه ۷
۱- زمینه های فرهنگی و تربیتی گناه ۸
جهل و حماقت ۸
قوانین و سنتهای غلط بشری ۹
حفظ قانون و گناه بدعت ۱۰
گفتار و کتب ضاله ۱۰
شخصیت گرایی ۱۱
کتمان حق ۱۲
۲- زمینه های خانوادگی گناه ۱۲
قانون وراثت: ۱۲
انتخاب همسر شجاع ۱۳
ازدواج ۱۴
تربیت فرزند ۱۵
تحقیر زمینه ساز گناه ۱۶
۳- زمینه های اقتصادی گناه ۱۶
۴- زمینه های اجتماعی گناه ۱۶
محیط فاسد ۱۷
کمک به گناه و ظلم ۱۸
رهبران گمراه ۱۸
همنیشن و دوست بد ۱۸
محرومیت های اجتماعی ۱۹
شخصیت وعزت انسان ۱۹
تحقیر شخصیت انسان ۲۰
مبحث دوم: جرم چیست ۲۱
سه عنصر مشترک در هر جرم ۲۱
هدف‌ از‌ مجازات چیست؟ ۲۲
جرائم عمدی طبق قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۱۳۹۲ ۲۷
جرم غیر عمدی ۲۹
موارد قانونی جرم شبه عمد ۲۹
موارد قانونی خطای محض ۲۹
جرم مادی صرف ۳۰
شروع به جرم ۳۰
مجازات چیست؟ ۳۲
اصول حاکم بر مجازات ۳۲
حدود، قصاص، دیات، تعزیرات ۳۳
شخص حقوقی ۳۴
مبحث سوم:رابطه جرم و گناه در حکومت اسلامی ۳۵
رابطه جرم و گناه در حکومت اسلامی ۳۵
ماهیت احکام حکومتی در حکومت اسلامی ۳۸
دلایل کسانی که معتقدند تخلف از حکم حکومتی گناه است ۴۲
نتیجه گیری: ۵۴
منابع ۵۶

20000 تومان 15000 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها