درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی مواد تغییر میکنند

1 ژانویه , 2020 بازدید: 176 دسته: , قیمت: 3000 تومان

چکیده
آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عالی الهی می رساند. و باری گران و مسئولیتی عظیم را بردوش این جماعت قرار می دهد. جستار پیش رو، حاصل این عشق و احساس وظیفه ی توأمان است.
درس پژوهی برگردان واژه ژاپنی jugyokenkyu بمعنی مطالعه یا پژوهش تشکیل شده است .kenkyu بمعنی درس و jugyo بمعنای مطالعه یا پژوهش است . معادل انگلیسی درس پژوهی Lesson study است .
درس پژوهی به زبان ساده مطالعه و پژوهش جمعی پیرامون عمل تدریس است . بعنوان یک معلم حرفه ای بیا و در روش تدریس خود تامل کن! حتما روش بهتری برای تدریس وجود دارد . اما این بار نه به تنهایی، بلکه با یک گروه از معلمان هم رشته ، روش خود را مورد مطالعه و آزمون قرار دهید ، با هم با نقد شرایط موجود و در جهت نیل به وضع موجود طرح مساله نمایید ، در جهت شناخت بهترین روش ممکن پژوهش کنید ، نتایج پژوهش را در کلاس درس و بصورت طبیعی بیازمایید ، نتیجه آزمایش را نقد کنید ، طرح را اصلاح و دوباره در یک کلاس دیگر آن را اجرا نمایید ، نتایج پژوهش خود را منتشر و در اختیار دیگران قرار دهید .
به این ترتیب شما گام در مسیر درس پژوهی نهاده اید روشی که پایه توسعه مستمر حرفه ای شماست و شما را در مسیر یک معلم حرفه ای و فکور به حرکت وا می دارد !
در این درس پژوهی سعی بر این است که دانش آموزان به طور کامل با مفاهیم کامل درس آشنا گردند و مشکلات و معایب تدریس در این باره برطرف گردد.
فهرست
چکیده ۸
مقدمه ۹
بیان مسئله ۱۰
تبین ضرورت و اهمیت موضوع ۱۱
یک دوره درس پژوهی ۱۲
برنامه ریزی درس پژوهشی ۱۲
اهداف کلی ۱۳
هدف درس پژوهی ۱۳
حیطه عاطفی ۱۳
نحوه تقسیم کار ۱۳
ویژگی های طرح درس ( سناریو ) ۱۴
زمان بندی نحوه اجرا ۱۴
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها ۱۵
ارزشیابی تدریس ۱۵
طرح درس ۱۶
اهداف ۱۶
هدف کلی ۱۶
هدفهای جزئی ۱۶
هدفهای رفتاری ۱۶
نکات کلیدی ۱۷
مواد و وسایل مورد نیاز ۱۷
راهبرد ایجاد انگیزه ۱۷
ارزش یابی تشخیصی ۱۸
ارزشیابی پایانی ۱۹
ارائه ی تکلیف ۲۰
تدریس اول ۲۱
تعیین امکانات مورد نیاز ۲۲
ارزشیابی تدریس ۲۲
محاسن تدریس ۲۲
معایب تدریس ۲۳
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها ۲۴
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی ۲۴
ارایه گزارش پایانی ۲۴
راهبرد های یاد دهی – یادگیری ۲۶
راهبرد فعالیت محور ۲۶
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه ۲۶
چالش های فرا روی گروه ۲۶
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی ۲۷
نتایج حاصله ۲۸
فهرست منابع و مآخذ ۲۸

3000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها