درس پژوهی علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما

۸ بهمن , ۱۳۹۶ بازدید: 151 دسته: قیمت: 2000 تومان

فهرست
چکیده ۸
مقدمه ۹
بیان مسئله ۱۰
تبین ضرورت و اهمیت موضوع ۱۱
یک دوره درس پژوهی ۱۲
برنامه ریزی درس پژوهشی ۱۲
اهداف کلی ۱۳
هدف درس پژوهی ۱۳
حیطه عاطفی ۱۳
نحوه تقسیم کار ۱۳
ویژگی های طرح درس ( سناریو ) ۱۴
زمان بندی نحوه اجرا ۱۴
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها ۱۵
ارزشیابی تدریس ۱۵
طرح درس ۱۶
عنوان تدریس ۱۶
اهداف کلی ۱۶
اهداف جزئی ۱۶
اهداف رفتاری ۱۶
نکات ایمنی ۱۷
ارزشیابی ورودی ۱۷
ارزشیابی تشخیصی ۱۷
گروه بندی ۱۸
بارش فکری ۱۹
نگرش ۲۰
تکلیف خلاقانه ۲۱
تدریس اول ۲۲
تعیین امکانات مورد نیاز ۲۳
ارزشیابی تدریس ۲۳
محاسن تدریس ۲۳
معایب تدریس ۲۴
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها ۲۵
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی ۲۵
ارایه گزارش پایانی ۲۵
راهبرد های یاد دهی – یادگیری ۲۷
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه ۲۷
چالش های فرا روی گروه ۲۷
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی ۲۸
نتایج حاصله ۲۹
فهرست منابع و مآخذ ۲۹

2000 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها