درس پژوهی ضرب مساحتی پایه پنجم و ششم با بهره گیری از روش های نوین

7 نوامبر , 2019 بازدید: 315 دسته: قیمت: 4000 تومان

چکیده ۱
فصل اول ۲
مقدمه ۳
تعیین مساله و انتخاب موضوع ۳
بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی ۴
تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله ۴
جدید و علمی بودن مسئله ۵
چالش بر انگیز بودن مسئله ی انتخاب شده ۶
فصل دوم ۷
تعیین راهکارها در راستای حل مسئله ۸
بیان دلیل راهکار انتخابی ۸
گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی ۸
توجه به تفاوت های فردی ۹
معنادار کردن یادگیری ۹
توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی ۱۰
همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی ۱۰
روش های نوین تدریس ۱۱
تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی) ۱۱
بهره گیری از ارزشیابی به عنوان تدریس ۱۲
تعیین فعالیت های متناسب با راه کار ۱۲
تعیین نقش و وظایف اعضا ۱۲
استفاده از افراد پایه ی پایین تر و بالاتر در انتخاب اعضای تیم ۱۳
برنامه تشکیل جلسات ۱۳
مشخصات کلی ۱۵
جدول هدف گذاری بر اساس سند ملی ۱۵
طراحی آموزشی بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده (اجرای اول) ۱۷
فصل سوم ۲۰
ارائه درس (شماره ۱) ۲۱
فصل چهارم ۲۳
مراحل درس پژوهی ۲۵
تعیین نقش و وظایف اعضا ۲۶
فصل پنجم ۳۱
ارائه درس شماره (۲) نظام یاددهی و یادگیری طرح درس دوم ۳۲
میزان تحقق اهداف ۳۳
پیشنهادات ۳۳
محدودیت های پژوهش ۳۳
منابع ۳۴
پیوست ها ۳۵

4000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها